REKLAMA
PILNE

BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

2022-08-16 20:50
publikacja
2022-08-16 20:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Benefit_Systems_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BENEFIT_SYSTEMS_S.A._1H2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_BS_1HY2022v-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interim_Condensed_Consolidated_Financial_Statements_of_the_Benefit_Systems_Group_for_6_months_ended_on_30th_June_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interim_Directors_Report_on_the_Operations_of_the_Benefit_Systems_Group_for_the_6_months_ended_on_30th_June_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Benefit_Systems_S.A._BD3Y08_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Benefit_Systems_S.A._BD3Y08_Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS
I. Przychody ze sprzedaży 861 439 279 073 185 548 61 372
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69 651 -48 102 15 002 -10 578
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 50 401 -43 221 10 856 -9 505
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 40 153 -39 011 8 649 -8 579
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 39 706 -38 648 8 552 -8 499
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 162 342 88 067 34 967 19 367
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84 719 -31 717 -18 248 -6 975
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -218 478 -81 744 -47 059 -17 977
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -140 855 -25 394 -30 339 -5 585
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 776 234 2 933 542 2 776 234
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 792 932 2 933 542 2 792 932
XII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 13,54 -13,92 2,92 -3,06
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 13,54 -13,84 2,92 -3,04
XIV. Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021
XV. Aktywa 2 002 454 2 180 798 427 820 474 148
XVI. Zobowiązania długoterminowe 857 545 894 823 183 213 194 552
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 510 963 684 298 109 166 148 780
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 636 771 603 747 136 045 131 266
XIX. Kapitał podstawowy 2 934 2 934 627 638
XX. Liczba akcji 2 933 542 2 933 542 2 933 542 2 933 542
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 217,07 205,81 46,38 44,75
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS 6 miesięcy 2022 6 miesięcy 2021 6 miesięcy 2022 6 miesięcy 2021
XXIII. Przychody ze sprzedaży 573 208 183 857 123 465 40 433
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 477 -20 536 12 165 -4 516
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 50 324 -14 904 10 839 -3 278
XXVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 44 362 -9 419 9 555 -2 071
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 125 759 39 866 27 088 8 767
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -72 533 -14 294 -15 623 -3 143
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -188 260 -68 572 -40 550 -15 080
XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -135 034 -43 000 -29 085 -9 456
XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 776 234 2 933 542 2 776 234
XXXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 792 932 2 933 542 2 792 932
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 15,12 -3,39 3,26 -0,75
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 15,12 -3,37 3,26 -0,74
XXXV. Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021
XXXVI. Aktywa 1 895 626 2 042 422 404 996 444 063
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 663 789 723 295 141 817 157 259
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 465 332 596 984 99 417 129 796
XXXIX. Kapitał własny 766 505 722 143 163 762 157 008
XL. Kapitał podstawowy 2 934 2 934 627 638
XLI. Liczba akcji 2 933 542 2 933 542 2 933 542 2 933 542
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 261,29 246,17 55,82 53,52






W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano


następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane
przez Narodowy Bank Polski:


- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2022
4,6806 PLN/EUR, 31.12.2021: 4,5994


PLN/EUR,


- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca


w danym okresie: 01.01 - 30.06.2022 4,6427 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2021
4,5472 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems_1H2022.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems_1H2022.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK BS ZA 1H2022
JEDNOSTKOWE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS S.A._1H2022-sig.pdfJEDNOSTKOWE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS S.A._1H2022-sig.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BS SA ZA 1H2022
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK BS_1HY2022v-sig.pdfSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK BS_1HY2022v-sig.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK BS 1H2022
Interim Condensed Consolidated Financial Statements of the Benefit Systems Group for 6 months ended on 30th June 2022.pdfInterim Condensed Consolidated Financial Statements of the Benefit Systems Group for 6 months ended on 30th June 2022.pdf Interim Condensed Consolidated Financial Statements of the Benefit Systems Group for 6 months ended on 30th June 2022
Interim Directors Report on the Operations of the Benefit Systems Group for the 6 months ended on 30th June 2022.pdfInterim Directors Report on the Operations of the Benefit Systems Group for the 6 months ended on 30th June 2022.pdf Interim Directors Report on the Operations of the Benefit Systems Group for the 6 months ended on 30th June 2022
Benefit Systems S.A._BD3Y08_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdfBenefit Systems S.A._BD3Y08_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU JSF_1H2022
Benefit Systems S.A._BD3Y08_Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdfBenefit Systems S.A._BD3Y08_Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU SSF_1H2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Bartosz Józefiak Członek Zarządu
2022-08-16 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu
2022-08-16 Wojciech Szwarc Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki