REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie aneksów do umowy kredytu oraz do umowy o limit na gwarancje bankowe z Santander Bank Polska S.A.

2020-05-27 23:02
publikacja
2020-05-27 23:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umowy kredytu oraz do umowy o limit na gwarancje bankowe z Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego z dnia 18 lipca 2012 roku, informuje o zawarciu w dniu 27 maja 2020 r. aneksu do umowy z dnia 18 lipca 2012r. o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Bank”) oraz aneksu do umowy z dnia 2 kwietnia 2012 r. o limit na gwarancje bankowe z Bankiem. Ponadto, w dniu 27 maja 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę o limit na gwarancje do kwoty 5.000.000,00 złotych z okresem dostępności do 31 maja 2021 r.

Przedmiotem powyższych aneksów jest wydłużenie okresu obowiązywania przedmiotowych umów do 31 maja 2021 roku. Limit na gwarancje bankowe wynosi 60.000.000,00 złotych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów jest m.in.: zobowiązanie Spółki do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego o treści uzgodnionej z Bankiem oraz w odniesieniu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pomiędzy Spółką a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


In reference to Current Report of 18 July, 2012, the Management Board of
Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter,
the “Company”), hereby announces that on 27 May 2020 the Company signed
an annex to an agreement of 18 July 2012 for multi-purpose and
multi-currency credit facility line with Santander Bank Polska S.A. with
its registered seat in Wrocław (hereinafter, the “Bank”) and an annex to
an agreement of 2 April, 2012, for bank guarantee limit. In addition, on
27 May 2020, the Company concluded a guarantee agreement with the Bank
for up to PLN 5,000,000.00 with an availability period of 31 May 2021.


The subject-matter of the annexes consists in a change in the
availability period which has been extended until 31 May, 2020). Bank
guarantee limit stands at PLN 60,000,000.00


The collateral of the Bank's claims under the above-mentioned agreements
is, inter alia, the Company’s obligation to provide a statement on
submission to court enforcement procedure conducted pursuant to Article
777 §1 Item 5) of the Code of Civil Procedure, with the content as
agreed with the Bank, and, in relation to the multi-purpose and
multi-currency credit facility, a blank bill of exchange with a
promissory note declaration.


There are no links of any kind either between the Company and the Bank
or between the individuals managing or supervising the Company and the
Bank.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2020-05-27 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki