REKLAMA

BCC: termin na dokonanie wyboru przez uczestników OFE jest zbyt krótki

2021-04-14 13:51
publikacja
2021-04-14 13:51
fot. Jerzy Dudek / FORUM

Niektóre zagadnienia ws. przeniesienia środków z OFE na IKE wymagają powtórnej analizy, zmiany czy uzupełnienia - uważa BCC. Termin na dokonanie wyboru przez uczestników OFE jest zbyt krótki, a obniżenie środków z OFE o 15 proc. znacznie zredukuje przyszłe świadczenia emerytalne - dodano.

Według ekspertów BCC ustawodawca oczekuje zwiększenia skłonności Polaków do budowania dodatkowych oszczędności w ramach dobrowolnych wpłat do Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO), finansowanych z dochodów po opodatkowaniu, ponieważ nie ma możliwości podziału składki na ubezpieczenie emerytalne między subkonto a IKE w SFIO. Zdaniem ekspertów założenie o dodatkowych wpłatach na IKE może być nadmiernie optymistyczne.

Wskazali, że jeżeli wariant pierwszy wykorzystania środków z OFE ma być narzędziem służącym podniesieniu zaufania Polaków do systemu emerytalnego, to rozwiązanie takie powinno zostać bardzo mocno spopularyzowane w przekazach medialnych, z pełnym wyjaśnieniem zasad i konsekwencji tego rozwiązania. Sam automatyzm - w ich ocenie - realizowanego scenariusza nie wystarczy.

Podkreślili, że należy również zastanowić się i ewentualnie przygotować odpowiednie regulacje prawne dla możliwości skorzystania z tego rozwiązania przez tych uczestników systemu emerytalnego, którzy już wcześniej zdecydowali o przeniesieniu całości środków do ZUS.

"Nie podlega dyskusji, że cała akcja związana z utworzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i zachęcanie do prywatnego oszczędzania na cele emerytalne może przyczynić się do fali wzrostów na GPW" - ocenili w środowym komentarzu.

Wskazali na zagadnienia wymagające powtórnej analizy, zmiany bądź uzupełnienia. Zdaniem BCC, "termin na dokonanie wyboru przez uczestników OFE między 1 czerwca 2021 a 2 sierpnia 2022 r. jest nieadekwatny z uwagi na okres wakacyjny i zbyt krótki czas na podjęcie decyzji, konieczna jest większa elastyczności czasowa". Ponadto, ich zdaniem, zmiany systemowe należy raczej wprowadzać w terminach kolejnego okresu rozliczeniowego, najlepiej z początkiem roku.

Eksperci uważają, że należy też uelastycznić możliwości lokacyjne TFI w zakresie nabywania akcji emitentów funkcjonujących w GPW i wykonywania z nich praw w wolumenie przekraczającym 10 proc., tak aby domyślnie wpłynąć na ograniczenia ryzyka tzw. nadpodaży akcji krajowych spółek. W grupach kapitałowych, które posiadają obecne TFI i PTE, w przypadku decyzji właścicielskiej o połączeniu, należy maksymalnie uprościć procedury formalne, tak aby połączenie się przebiegło sprawnie.

"Opłaty za zarządzanie aktywami w PPK oraz IKE/IKZE powinny być zrównane, także z uwagi na fakt, iż SFIO z OFE, będą siłą rzeczy przez dłuższy okres czasu miały akcyjny charakter, ze schodzeniem wieloletnim na poziomie 2,5 proc. rocznie. Obecny poziom zaangażowania OFE w akcje porusza się w korytarzu 73-79 proc. i jego obniżanie będzie wymagało uwagi i staranności" - podkreślili.

Środki zgromadzone na IKE - jak czytamy w komentarzu BCC - będą uwzględniane dla potrzeb ustalenia czy środki zaewidencjonowane na kontach w ZUS i powiększone o stan IKE na wyjściu, spełniają kryterium minimalnej emerytury. Emerytura publiczna będzie wypłacana na podstawie zapisów kont w ZUS, lecz jeśli suma tych zapisów i stanu IKE nie zapewni minimalnej emerytury, a ubezpieczony będzie spełniał kryteria stażu do emerytury minimalnej, wówczas otrzyma dopłatę ze środków budżetu państwa (podatników).

Zdaniem ekspertów dopłaty do emerytury minimalnej mogą być nie tylko efektem zbyt krótkiego okresu opłacania składek czy niskich podstaw ich wymiaru (jak to obecnie widać w różnicy wysokością emerytur kobiet i mężczyzn, lecz również słabych wyników inwestycyjnych środków na IKE. W takim przypadku ryzyko inwestycyjne przenoszone jest na Skarb Państwa (podatników).

Wskazali też, że obniżenie środków z OFE o 15 proc. poprzez zastosowanie opłaty przekształceniowej z IKE na rzecz ZUS znacznie zredukuje wartość potencjalnego, przyszłego świadczenia emerytalnego. Przy możliwych do osiągniecia stopach zwrotu odzyskanie tej kwoty z zysku z inwestycji aktywów IKE może być trudne. "W konsekwencji obniżeniu ulegnie wartość wypracowanego świadczenia emerytalnego w części obowiązkowej" - ocenili.

Według ekspertów w kontekście propozycji rządu, znajdującej się w Krajowym Planie Odbudowy (KOP), "zniesienia opodatkowania świadczeń emerytalnych argumentacja na rzecz wprowadzenia opłaty przekształceniowej zdaje się tracić swoją zasadność". "Uwzględniając obserwowany w ostatnich latach wzrost emerytur równych i niższych niż emerytura minimalna (pomimo uwzględnienia przy ich obliczaniu środków z subkonta w ZUS pochodzących z ewidencji składki nieprzekazanej do OFE, jak i suwaka bezpieczeństwa), należy postawić pytanie, jakiej wysokości emerytury będą wypłacane przez ZUS w sytuacji nieuwzględnienia środków z IKE? Czy nie będą one przesłanką ostatecznie wykorzystaną do wprowadzenia emerytury obywatelskiej, jeśli prawdopodobnie większość ubezpieczonych będzie pobierała emeryturę minimalną" - pytają eksperci.

Kolejna rzecz, która - w ich opinii - wymaga przeanalizowania w kontekście przeniesienia aktywów na IKE, dotyczy zabezpieczenia osób, które spełnią warunki do renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego po zmarłym, który posiadał IKE. Zwrócili uwagę na brak w projekcie precyzyjnych zapisów w odniesieniu do renty rodzinnej: "na jakiej podstawie będą liczone renty rodzinne i jak będzie wyglądała gwarancja minimalnego świadczenia i jej skutki dla budżetu?".

Zgodnie z projektem rządu każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) lub złożenie deklaracji o przeniesieniu środków w całości do ZUS. Od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS. W przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

"Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od jakiegokolwiek podatku. Z uwagi natomiast na fakt, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT wg stawki 17 proc. lub 32 proc., dla zachowania równowagi celowe jest objęcie środków przenoszonych z OFE na IKE jednorazową zryczałtowaną opłatą w wysokości 15 proc. wartości środków na rachunku OFE, rozłożoną na dwie raty" - napisano w uzasadnieniu.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda powiedział PAP, że wszystko wskazuje na to, że w środę lub w czwartek rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne trafi do Sejmu na drugie czytanie. Jego zdaniem jest szansa, że jeszcze podczas tego posiedzenia zostanie przyjęty. (PAP)

pad/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki