53,4000 zł
-1,15% -0,6200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Banku_Pekao_S.A._za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Przewodniczacego_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao_S.A_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_RR_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_raport_skonsolidowany_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_12_2019_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_President_of_the_Management_Board_of_Bank_Pekao_S.A._for_2019FY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_Chairman_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_S.A_for_2019FY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_on_the_activities_of_the_Group__RR2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Independent_Auditor's_Report_consolidated_report_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_12_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Assessment_of_the_financial_statements_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_SA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. zł tys. EUR
II. 2019 2018 2019 2018
III. Wynik z tytułu odsetek 5 468 046 4 993 966 1 271 107 1 170 397
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 533 664 2 462 584 588 978 577 137
V. Zysk brutto 3 002 489 3 047 344 697 961 714 182
VI. Zysk netto 2 166 617 2 287 810 503 654 536 176
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 2 165 047 2 287 160 503 289 536 024
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 1 570 650 365 152
IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,25 8,71 1,92 2,04
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,25 8,71 1,92 2,04
XI. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 7,70 1,53 1,80
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. zł tys. EUR
XIII. 2019 2018 2019 2018
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 492 862 -6 096 600 -579 493 -1 428 812
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 753 829 11 926 723 -1 570 001 2 795 173
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 958 397 2 064 103 222 790 483 748
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 288 294 7 894 226 -1 926 704 1 850 109
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. zł tys. EUR
XIX. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XX. Aktywa razem 203 322 919 191 089 805 47 745 196 44 439 490
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 550 5 067 1 068 1 178
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 6 539 539 5 615 631 1 535 644 1 305 961
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 157 989 734 149 491 059 37 099 855 34 765 363
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 739 11 491 2 757 2 672
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 23 386 287 22 796 726 5 491 672 5 301 564
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 61 634 61 040
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,10 86,85 20,92 20,20
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,10 86,85 20,92 20,20
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. zł tys. zł
XXXI. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XXXII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 17,1 17,4 17,1 17,4
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem 135 530 384 125 179 118 31 825 850 29 111 423
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) 20 387 099 19 796 894 4 787 390 4 603 929
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 000 000 645 767 465 116


Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano
następujące kursy:·    do przeliczenia pozycji
bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2019 - 1 EUR =
4,2585 PLN oraz na 31.12.2018 - 1 EUR = 4,3000 PLN,·    do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne
średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień
każdego miesiąca odpowiednio 2019 roku oraz 2018 roku - 1 EUR = 4,3018
PLN oraz 1 EUR = 4,2669 PLN·    do przeliczenia pozycji
przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji
rachunku zysków i strat,·    do przeliczenia dywidendy –
średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca odpowiednio 2019 roku oraz 2018 roku – 1 EUR =
4,3018 PLN oraz 1 EUR = 4,2669 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu Banku Pekao S.A. za rok 2019.pdfList Prezesa Zarzadu Banku Pekao S.A. za rok 2019.pdf List Prezesa Zarządu Banku
List Przewodniczacego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A za rok 2019.pdfList Przewodniczacego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A za rok 2019.pdf List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2019.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_RR_2019.pdfSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_RR_2019.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy
Sprawozdanie_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_badania_raport_skonsolidowany_2019.pdfSprawozdanie_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_badania_raport_skonsolidowany_2019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
Wybrane dane finansowe_12_2019_Grupa.pdfWybrane dane finansowe_12_2019_Grupa.pdf Wybrane skonsolidoowane dane finansowe
Ocena sprawozdań 2019 .pdfOcena sprawozdań 2019 .pdf Ocena sprawozdań 2019 przez Radę Nadzorczą Banku Pekao S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Letter of the President of the Management Board of Bank Pekao S.A. for 2019FY.pdfLetter of the President of the Management Board of Bank Pekao S.A. for 2019FY.pdf Letter of the President of the Management Board of Bank
Letter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A for 2019FY.pdfLetter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A for 2019FY.pdf Letter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2019.pdfConsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2019.pdf Consolidated financial statement
Report_on_the_activities_of_the_Group_ RR2019.pdfReport_on_the_activities_of_the_Group_ RR2019.pdf Report on the activities of Group
Independent Auditor's_Report_consolidated_report_2019.pdfIndependent Auditor's_Report_consolidated_report_2019.pdf Independent Auditor's report consolidated
Selected financial data_Group_12_2019.pdfSelected financial data_Group_12_2019.pdf Selected consolidated financial data
Assessment of the financial statements 2019 .pdfAssessment of the financial statements 2019 .pdf Assessment of the financial statements 2019
Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao SA .pdfStatement of the Supervisory Board of Bank Pekao SA .pdf Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Marek Lusztyn Prezes Zarządu Banku
2020-02-26 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Grzegorz Olszewski Członek Zarządu Banku


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.