REKLAMA

BANK PEKAO SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.

2022-06-17 14:50
publikacja
2022-06-17 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 15 czerwca 2022 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 173.166.276 akcji, uprawniających do 173.166.276 głosów, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego Banku oraz ogólnej liczby głosów w Banku.

Co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., któremu przysługiwało 52.494.007 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 30,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 20,00% ogólnej liczby głosów w Banku;
2. Polski Fundusz Rozwoju S.A., któremu przysługiwało 33.596.166 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,40% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 12,80% ogólnej liczby głosów w Banku;
3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, któremu przysługiwało 13.164.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,60% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,02% ogólnej liczby głosów w Banku;
4. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 16.800.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,70% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,40% ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1983, z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)UNOFFICIAL TRANSLATION17.06.2022 - Report 16/2022:
Shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General
Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on 15 June 2022Content
of the report:Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank")
informs that at the Ordinary General Meeting of the Bank on 15 June 2022
(the “Ordinary General Meeting”) were represented
shareholders holding 173,166,276 shares, entitling to 173,166,276 votes,
representing 65.98% of the share capital of the Bank and of the total
number of votes at the Bank.At least 5% of the votes at this
Ordinary General Meeting was held by:1. Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A., entitled to 52,494,007 votes from its shares,
representing 30.31% of votes at the Ordinary General Meeting and 20.00%
of the total number of votes at the Bank;2. Polski Fundusz
Rozwoju S.A., entitled to 33,596,166 votes from its shares, representing
19.40% of votes at the Ordinary General Meeting and 12.80% of the total
number of votes at the Bank;3. Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva Santander, entitled to 13,164,000 votes from its
shares, representing 7.60% of votes at the Ordinary General Meeting and
5.02% of the total number of votes at the Bank;4. Nationale
Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, entitled to 16,800,000 votes
from its shares, representing 9.70% of votes at the Ordinary General
Meeting and 6.40% of the total number of votes at the Bank.Legal
basis:Article 70 point 3 of the Act on Public Offering, Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized
Trading, and Public Companies (Journal of Laws of 2021, item 1983 with
subsequent changes).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-17 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku Pekao
2022-06-17 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki