ATAL S.A.: wyniki finansowe

2020-05-21 17:06
publikacja
2020-05-21 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_ATAL_SA_2020-03_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. AKTYWA OBROTOWE* 2 433 632 2 256 175 534 594 529 805
II. AKTYWA RAZEM* 2 583 969 2 409 435 567 618 565 794
III. KAPITAL WLASNY* 811 166 788 828 178 188 185 236
IV. ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE* 890 184 914 441 195 546 214 733
V. ZOBOWIAZANIA KROTKOTERMINOWE* 882 619 706 166 193 884 165 825
VI. ZOBOWIAZANIA* 1 772 803 1 620 607 389 430 380 558
VII. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i MATERIALOW 185 829 234 473 42 269 54 557
VIII. ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 28 882 59 352 6 570 13 810
IX. ZYSK BRUTTO 27 364 56 662 6 225 13 184
X. ZYSK NETTO 22 385 45 983 5 092 10 699
SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XI. AKTYWA OBROTOWE* 2 402 210 2 218 833 527 691 521 036
XII. AKTYWA RAZEM* 2 566 512 2 385 573 563 784 560 191
XIII. KAPITAL WLASNY* 794 905 779 385 174 616 183 019
XIV. ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE* 883 259 913 000 194 025 214 395
XV. ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE* 888 348 693 188 195 143 162 778
XVI. . ZOBOWIAZANIA* 1 771 607 1 606 188 389 167 377 172
XVII. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i MATERIALOW 185 104 223 759 42 104 52 064
XVIII. ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 20 409 49 974 4 642 11 628
XIX. ZYSK BRUTTO 19 155 59 602 4 357 13 868
XX. ZYSK NETTO 15 520 50 517 3 530 11 754


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego, a mianowicie: na dn. 31.03.2020r. 1 EUR - 4,5523
PLN, na dn. 31.12.2019r. 1 EUR - 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym, a mianowicie: za okres 01.01.2020 – 31.03.2020r.: 1 EUR
- 4,3963 PLN, za okres 01.01.2019 – 31.03.2019r.: 1 EUR - 4,2978 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK ATAL SA 2020-03 FINAL.pdfSSF GK ATAL SA 2020-03 FINAL.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdane Finansowe Grupy ATAL SA na dzień 31.03.2020r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
2020-05-21 Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych
2020-05-21 Aleksandra Michalska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki