REKLAMA

ASSECO POLAND: wyniki finansowe

2020-11-23 17:35
publikacja
2020-11-23 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q3'20_Grupa_Asseco@20.11.2020_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody operacyjne 8 707,3 7 729,3 1 959 824 1 793 924
II. Zysk z działalności operacyjnej 852,9 714,2 191 969 165 762
III. Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 767,7 648,7 172 793 150 559
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 595,8 507,8 134 102 117 857
V. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 267,7 238,1 60 253 55 262
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 120,2 791,3 252 133 183 656
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (303,7) (421,1) (68 356) (97 735)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (603,1) (358,3) (135 745) (83 159)
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019) 2 392,7 2 153,5 528 563 505 694
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 3,23 2,87 0,73 0,67
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 3,23 2,87 0,73 0,67


Pozycje dotyczące
śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:


- w okresie od 1
stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku 1 EUR = 4,4429 PLN


- w okresie od 1
stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3086 PLN


 


Stan środków
pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w
okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych
ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:


- kurs
obowiązujący w dniu 30września 2020 roku 1 EUR = 4,5268
PLN


- kurs
obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q3'20_Grupa Asseco@20.11.2020_podpisany.pdfQ3'20_Grupa Asseco@20.11.2020_podpisany.pdf Raport kwartalny Grupy Asseco Q3 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Adam Góral Prezes Zarządu
2020-11-23 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Artur Wiza Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki