REKLAMA

ASBISc: Prognoza wyników finansowych na 2020 rok

2020-08-11 10:13
publikacja
2020-08-11 10:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-11
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Prognoza wyników finansowych na 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2020 rok.

Spółka prognozuje, że w 2020 roku osiągnie:

- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,0 mld USD a 2,2 mld USD,
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 18,0 mln USD a 20,0 mln USD

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące:

- Nie wystąpi druga fala pandemii i kolejne blokady które mogą doprowadzić do znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,

- Sytuacja na naszych głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie pogorszy się w porównaniu do 2019 roku,

- Nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,

- Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,

- Nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty Apple,

- Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2019 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,

- Grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,

- Segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 15% na rynkach, na których działamy.


Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2020 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: The financial forecast for Y2020


Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the Company's financial forecast for Y2020.


The Company forecasts that for 2020 will reach the following:


- Sales revenue at the level between USD 2.0 billion and USD 2.2 billion,-
Net profit after tax at the level between USD 18.0 million and USD 20.0
million.


Forecasted values result from the Company's strategy including - but not
limited to - more focus on sales in the FSU and CEE regions, increase in
third-party brands' distribution and continuation of stable back-to-back
own brands business.


The significant assumptions made on the forecasted results are the
following:


- There will not be a second wave of pandemic and another lockdown which
might lead to a significant decrease in consumer spending,


- The situation in our major markets of Russia, Ukraine, Kazakhstan,
Belarus and Slovakia will not deteriorate, as compared to 2019,


- There will not be any major devaluations of the currencies of Russia,
Belarus, Kazakhstan and Ukraine, and therefore it will not negatively
affect demand on those markets,


- There would be no significant disturbance in the general economic
environment in other markets where the Company operates,


- There would be no significant decrease in sales of higher-margin
products and solutions in both Value Added Distribution (VAD) and APPLE
products,


- Competition in all major segments will remain similar to that of 2019,
with no new significant market entrants


- The Group will continue enjoying favourable terms from its key
suppliers,


- The Smartphones segment will not deteriorate more than 15% compared to
FY 2019 in the markets we operate.


Realization of the forecasted results will be monitored by the Company
on a quarterly basis. The monitoring and evaluation criteria will be the
achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of
2020. In case of any significant variation between the actual and
budgeted results, the Company will amend this forecast through a current
report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-11 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki