REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ARCTIC PAPER S.A.: List intencyjny dotyczący wspólnej inwestycji Arctic Paper i Rottneros

2021-10-22 08:04
publikacja
2021-10-22 08:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
List intencyjny dotyczący wspólnej inwestycji Arctic Paper i Rottneros
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 21 października 2021 roku Arctic Paper SA i Rottneros AB podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia spółki joint venture, której celem będzie budowa fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego. Uruchomienie nowej fabryki w Kostrzynie nad Odrą w Polsce planowane jest na koniec 2023 roku. Szacuje się, że wartość inwestycji wyniesie 12-15 mln EUR (około 55-70 mln PLN), w tym udział Emitenta wyniesie 50%. Sposób finansowania inwestycji jest jeszcze przedmiotem ustaleń.
Zdolność produkcyjna nowej fabryki szacowana jest na 60-80 mln tacek rocznie. Według szacunków Emitenta inwestycja przyniesie roczny przychód w wysokości 9-11 mln EUR (około 40-50 mln PLN).
Nowa inwestycja wykorzysta doświadczenie spółki Rottneros Packaging AB w zakresie produkcji opakowań z celulozy. Planowane produkty to zarówno tacki nielaminowane, jak i laminowane do pakowania w tzw. atmosferze modyfikowanej z barierą tlenową, która zapewnia do trzech tygodni przydatności do spożycia zapakowanych artykułów.
Inwestycja jest istotnym elementem realizacji nowej strategii Arctic Paper 4P, polegającej na poszerzeniu oferty Arctic Paper o nowe, szybko rozwijające się segmenty (produkcja opakowań, wytwarzanie i obrót energią).
Emitent będzie informował o kolejnych etapach realizacji ustaleń listu intencyjnego w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 29/2021


Date: October 22nd 2021


Subject: Letter of intent regarding the joint investment of Arctic Paper
and Rottneros


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer") informs
that on October 21, 2021, Arctic Paper SA and Rottneros AB signed a
letter of intent to establish a joint venture to build a moulded
cellulose fiber packaging factory. The start-up of the new factory in
Kostrzyn nad Odrą in Poland is planned for the end of 2023. The
investment is expected to amount to EUR 12-15 million (approx. PLN 55-70
million), including the Issuer's share of 50%. The method of financing
the investment is still under arrangements.


The production capacity of the new factory is estimated at 60-80 million
trays per year. According to the Issuer's estimates, the investment will
generate an annual revenue of 9-11 MEUR (approx. PLN 40-50).


The new investment will benefit from the experience of Rottneros
Packaging AB in the production of cellulose packaging. The planned
products are both non-laminated and laminated trays for packing in the
so-called a modified atmosphere with an oxygen barrier that provides up
to three weeks of shelf life for packaged articles.


The investment is an important element of the implementation of the new
Arctic Paper 4P strategy, which includes broadening the Arctic Paper
offer with new, rapidly developing segments (packaging production,
production and energy trading).


The Issuer will inform about the next stages of implementing the
provisions of the letter of intent in separate current reports.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-10-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki