REKLAMA

APLISENS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-12 17:40
publikacja
2021-05-12 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APLISENS_raport_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 26 001 25 057 5 687 5 700
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 612 3 561 1 009 810
III. Zysk (strata) brutto 4 690 3 578 1 026 814
IV. Zysk (strata) netto 3 898 2 983 853 679
V. Suma dochodów całkowitych 4 188 2 126 916 484
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 698 3 175 371 722
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 502 428 -1 422 97
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 919 935 201 213
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 885 4 538 -850 1 032
X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,24 0,07 0,05
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,24 0,07 0,05
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.03.2021 oraz 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 190 295 182 680 40 833 39 586
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 408 1 421 302 308
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 933 8 003 2 131 1 734
XV. Kapitał własny 178 954 173 256 38 400 37 544
XVI. Kapitał zakładowy 2 381 2 381 511 516
XVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 15,16 14,65 3,25 3,17
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,16 14,65 3,25 3,17
XIX. Liczba akcji w szt. średnioważona 11 803 018 11 829 969 - -
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
XX. Przychody netto ze sprzedaży 19 130 18 308 4 184 4 164
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 479 3 764 980 856
XXII. Zysk (strata) brutto 4 556 4 019 996 914
XXIII. Zysk (strata) netto 3 792 3 344 829 761
XXIV. Suma dochodów całkowitych 3 792 3 344 829 761
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 011 2 290 440 521
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 494 1 070 -1 420 243
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 925 961 202 219
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 558 4 321 -778 983
XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,28 0,07 0,06
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,28 0,07 0,06
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.03.2021 oraz 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXI. Aktywa razem 179 149 173 234 38 442 37 539
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 704 701 151 152
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 803 4 016 1 031 870
XXXIV. Kapitał własny 173 642 168 517 37 260 36 517
XXXV. Kapitał zakładowy 2 381 2 381 511 516
XXXVI. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 14,71 14,24 3,16 3,09
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,71 14,24 3,16 3,09
XXXVIII. Liczba akcji w szt. średnioważona 11 803 018 11 829 969 - -


Wybrane dane finansowe za I kwartał 2021
roku i I kwartał 2020 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących
zasad:-dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
31.03.2021 roku tj. 4,6603 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2020 roku
tj.4,6148 PLN/EUR. Dane rachunku zysków i strat, rachunku dochodów
całkowitychoraz rachunku przepływów pieniężnych zostały
przeliczone na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego
tj. za okres 01.01.-31.03.2021-4,5721 PLN/EUR oraz za okres
01.01.-31.03.2020 4,3963 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APLISENS raport 1Q2021.pdfAPLISENS raport 1Q2021.pdf GK APLISENS raport kwartalny za okres 01.01.-31.03.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki