10,5000 zł
1,94% 0,2000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_APLISENS_raport_kwartalny_01.01.-30.09.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 76 797 72 355 18 055 16 998
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 333 12 655 3 370 2 973
III. Zysk (strata) brutto 14 455 12 481 3 398 2 932
IV. Zysk (strata) netto 11 915 10 830 2 801 2 544
V. Suma dochodów całkowitych 11 192 9 930 2 631 2 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 356 11 160 4 080 2 622
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 660 -9 642 -2 036 -2 265
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 228 -6 963 -1 464 -1 636
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 468 -5 445 580 -1 279
X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,95 0,84 0,22 0,20
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,95 0,84 0,22 0,20
XII. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 520 017 12 825 834 12 520 017 12 825 834
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2018 oraz 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 171 705 160 711 40 199 38 531
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 460 659 342 158
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 162 9 388 3 081 2 251
XVI. Kapitał własny 157 083 150 664 36 776 36 123
XVII. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 590 630
XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 12,55 11,75 2,94 2,82
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,55 11,75 2,94 2,82
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017
XX. Przychody netto ze sprzedaży 55 177 53 644 12 972 12 603
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 277 11 696 3 121 2 748
XXII. Zysk (strata) brutto 13 505 11 788 3 175 2 769
XXIII. Zysk (strata) netto 11 140 10 279 2 619 2 415
XXIV. Suma dochodów całkowitych 11 140 10 279 2 619 2 415
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 040 11 269 3 771 2 647
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 681 -9 259 -2 041 -2 175
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 131 -6 952 -1 441 -1 633
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 228 -4 942 289 -1 161
XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,89 0,80 0,21 0,19
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,89 0,80 0,21 0,19
XXXI. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 520 017 12 825 834 12 520 017 12 825 834
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2018 oraz 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XXXII. Aktywa razem 160 801 152 966 37 646 36 675
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 537 606 126 145
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 788 4 036 1 355 968
XXXV. Kapitał własny 154 476 148 324 36 165 35 562
XXXVI. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 590 630
XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 12,34 11,56 2,89 2,77
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,34 11,56 2,89 2,77


Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego
i skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone wg. ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski średniego kursuEUR z dnia 28 września 2018
roku tj. 4,2714 PLN/EUR oraz z dnia 31 grudnia 2017 roku tj. 4,1709
PLN/EUR dla danych porównawczych. Wybrane pozycje skróconego
skonsolidowanego i skróconego jednostkowego rachunkuzysków i
strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku tj. 4,2535 PLN/EUR
oraz 30 września 2017 roku tj. 4,2566 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK APLISENS raport kwartalny 01.01.-30.09.2018.pdfGK APLISENS raport kwartalny 01.01.-30.09.2018.pdf GK APLISENS rozszerzony skons.raport kwartalny za okres 01.01.-30.09.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.