REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2022-02-22 00:27
publikacja
2022-02-22 00:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_HY_2021-2022_20220221.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ambra_raport_z_przegladu_skons._i_jed._31.12.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 465 908 387 558 101 112 85 989
II. Marża ze sprzedaży 197 321 161 536 42 823 35 841
III. Zysk brutto ze sprzedaży 165 663 137 168 35 952 30 434
IV. EBITDA 86 224 69 620 18 712 15 447
V. EBIT 74 308 58 225 16 126 12 919
VI. Zysk netto 58 721 45 617 12 744 10 121
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 45 728 35 040 9 924 7 774
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (2 576) 2 864 (559) 635
IX. Aktywa trwałe 252 574 242 886 54 915 53 726
X. Aktywa obrotowe 527 873 335 835 114 770 74 287
XI. Aktywa razem 780 447 578 721 169 685 128 013
XII. Zobowiązania długoterminowe 31 578 30 161 6 866 6 672
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 338 039 166 129 73 496 36 748
XIV. Kapitał własny 410 830 382 431 89 323 84 594
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 349 444 326 152 75 976 72 145
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 480 5 576
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,81 1,39 0,39 0,31
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 13,86 12,94 3,01 2,86
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,95 0,70 0,21 0,16
XX. Liczba akcji (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 110 371 92 378 23 953 20 496
XXII. Marża ze sprzedaży 35 407 30 485 7 684 6 764
XXIII. Zysk brutto ze sprzedaży 35 389 30 449 7 680 6 756
XXIV. EBITDA 13 388 12 953 2 905 2 874
XXV. EBIT 8 448 8 158 1 833 1 810
XXVI. Zysk netto 25 967 24 506 5 635 5 437
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem (3 077) 651 (668) 144
XXVIII. Aktywa trwałe 257 200 256 438 55 920 56 724
XXIX. Aktywa obrotowe 78 012 54 037 16 961 11 953
XXX. Aktywa razem 335 212 310 475 72 882 68 677
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 11 780 14 342 2 561 3 172
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 53 537 28 259 11 640 6 251
XXXIII. Kapitał własny 269 895 267 874 58 680 59 254
XXXIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 480 5 576
XXXV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,03 0,97 0,22 0,22
XXXVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 10,71 10,63 2,33 2,35
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,95 0,70 0,21 0,16


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują I
półrocze bieżącego roku obrotowego (1.07.2021 - 31.12.2021 r.) oraz I
półrocze poprzedniego roku obrotowego (1.07.2020 - 31.12.2020 r.),-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31grudnia 2021 r. (koniec I
półrocza bieżącego roku obrotowego 2021/2022) i na dzień 30 czerwca 2021
r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2020/2021).


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro
wg następujących zasad:- Poszczególne pozycje
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i
pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły:
4,6078 zł za I półrocze bieżącego roku obrotowego 2021/2022 i 4,5071 zł
za I półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020/2021.-
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej - wg średnich kursów NBP obowiązujących na dany
dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,5994 zł na dzień 31 grudnia 2021
r. i 4,5208 zł na dzień 30 czerwca 2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_HY_2021-2022_20220221.pdfAMBRA_HY_2021-2022_20220221.pdf Grupa AMBRA - raport półroczny 2021/2022
Ambra raport z przeglądu skons. i jed. 31.12.2021-sig.pdfAmbra raport z przeglądu skons. i jed. 31.12.2021-sig.pdf BDO - raport z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-22 Robert Ogór Prezes Zarządu
2022-02-22 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
2022-02-22 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki