REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2020-09-15 05:52
publikacja
2020-09-15 05:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
AMBRA_raport_roczny_2019_2020_podpisy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
14092020_Statement_of_the_Supervisory_Board_of_AMBRA_S.A._signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020.09.14_Ambra_SzB_30.06.2020_skonsolidowane-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 590 873 552 416 134 953 128 732
II. Marża ze sprzedaży 252 229 243 128 57 608 56 657
III. Zysk brutto ze sprzedaży 202 250 196 690 46 193 45 836
IV. EBITDA 78 909 68 671 18 022 16 003
V. EBIT 58 537 55 624 13 370 12 962
VI. Zysk netto 44 195 41 970 10 094 9 780
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 660 32 919 7 916 7 671
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (14 256) 7 357 (3 256) 1 714
IX. Aktywa trwałe 242 464 184 375 54 291 43 362
X. Aktywa obrotowe 330 356 303 839 73 971 71 458
XI. Aktywa razem 572 820 488 214 128 262 114 820
XII. Zobowiązania długoterminowe 37 059 4 589 8 298 1 079
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 190 634 161 402 42 686 37 959
XIV. Kapitał własny 345 127 322 223 77 279 75 782
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 297 262 278 965 66 561 65 608
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 644 5 928
XVII. Liczba akcji (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
XVIII. Podstawowy/rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł) 1,38 1,31 0,31 0,30
XIX. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,79 11,07 2,64 2,60
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,70 0,68 0,16 0,16


Wybrane dane finansowe Grupy AMBRA S.A. zaprezentowane powyżej zostały
przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za poszczególne okresy wg kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego roku obrotowego.
Kursy te wynosiły: 4,3784 zł za rok obrotowy 2019/2020 i 4,2912 zł za
rok obrotowy 2018/2019.- Poszczególne pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej wg średnich kursów ogłoszonych przez
NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,4660 zł
na dzień 30 czerwca 2020 r. i 4,2520 zł na dzień 30 czerwca 2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_raport_roczny_2019_2020_podpisy.pdfAMBRA_raport_roczny_2019_2020_podpisy.pdf Raport roczny
14092020_Statement of the Supervisory Board of AMBRA S.A. signed.pdf14092020_Statement of the Supervisory Board of AMBRA S.A. signed.pdf Ocena Rady Nadzorczej
2020.09.14 Ambra SzB 30.06.2020 skonsolidowane-sig-sig.pdf2020.09.14 Ambra SzB 30.06.2020 skonsolidowane-sig-sig.pdf Sprawozdanie audytora z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-09-15 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2020-09-15 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Marek Pawłowski Główny Księgowy - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki dominującej AMBRA S.A.
2020-09-15 Katarzyna Koszarna Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju - osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki