17,7000 zł
0,57% 0,1000 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_HY_2019-2020.pdf_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AMBRA_HY_2019-2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ambra_raport_z_przegladu_skons._i_jed._31.12.2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 365 548 327 009 84 706 76 148
II. Marża ze sprzedaży 159 075 146 142 36 861 34 031
III. Zysk brutto ze sprzedaży 129 061 120 176 29 906 27 984
IV. EBITDA 65 980 57 827 15 289 13 466
V. EBIT 56 073 51 142 12 993 11 909
VI. Zysk netto 43 463 39 485 10 071 9 195
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 341 31 531 7 958 7 342
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (19 464) (13 587) (4 510) (3 164)
IX. Aktywa trwałe 229 462 184 375 53 883 43 362
X. Aktywa obrotowe 438 455 303 839 102 960 71 458
XI. Aktywa razem 667 917 488 214 156 843 114 820
XII. Zobowiązania długoterminowe 25 322 4 589 5 946 1 079
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 300 743 161 402 70 622 37 959
XIV. Kapitał własny 341 852 322 223 80 275 75 782
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 295 295 278 965 69 342 65 608
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 919 5 928
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,36 1,25 0,32 0,29
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 11,71 11,07 2,75 2,60
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,70 0,68 0,16 0,16
XX. Liczba akcji w szt. 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 86 352 183 433 20 010 42 715
XXII. Marża ze sprzedaży 25 653 86 798 5 944 20 212
XXIII. Zysk brutto ze sprzedaży 25 593 65 746 5 931 15 310
XXIV. EBITDA 12 763 29 358 2 957 6 836
XXV. EBIT 7 691 24 368 1 782 5 674
XXVI. Zysk netto 14 120 24 336 3 272 5 667
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem (6 188) (15 168) (1 434) (3 532)
XXVIII. Aktywa trwałe 240 482 232 756 56 471 54 740
XXIX. Aktywa obrotowe 57 587 50 821 13 523 11 952
XXX. Aktywa razem 298 069 283 577 69 994 66 693
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 6 589 410 1 547 96
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 173 43 335 12 956 10 192
XXXIII. Kapitał własny 236 307 239 832 55 491 56 405
XXXIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 919 5 928
XXXV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,56 0,97 0,13 0,22
XXXVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,37 9,51 2,20 2,24


Wybrane dane finansowe
przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują I
półrocze bieżącego roku obrotowego 2019/2020 (1 lipca 2019 r. - 31
grudnia 2019 r.) oraz I półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018/2019
(1 lipca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.).- Dane z jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2019 r. (koniec I półrocza bieżącego
roku obrotowego 2019/2018) i na dzień 30 czerwca 2019 r. (koniec
poprzedniego roku obrotowego 2018/2019).Wybrane dane finansowe
przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:-
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu
sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,3155 zł za I półrocze bieżącego
roku obrotowego 2019/2020 i 4,2944 zł za I półrocze bieżącego roku
obrotowego 2018/2019.

-
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej - wg średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień
raportowy. Kursy te wynosiły: 4,2585 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. i
4,2520 zł na dzień 30 czerwca 2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_HY 2019-2020.pdf (1).xmlAMBRA_HY 2019-2020.pdf (1).xml Raport półroczny - podpisany elektronicznie (xml)
AMBRA_HY 2019-2020.pdfAMBRA_HY 2019-2020.pdf Raport półroczny - wersja pdf identyczna z podpisaną elektronicznie (pdf)
Ambra raport z przeglądu skons. i jed. 31.12.2019-sig.pdfAmbra raport z przeglądu skons. i jed. 31.12.2019-sig.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-24 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-02-24 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2020-02-24 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.