REKLAMA
PIT 2023

ALTUS S.A.: wyniki finansowe

2023-11-10 17:55
publikacja
2023-11-10 17:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20231110_ALTUS_2023Q3_Raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 38 944 31 117 8 508 6 601
II. Koszty działalności operacyjnej 33 639 24 521 7 349 5 202
III. Zysk (strata) na sprzedaży 5 305 6 596 1 159 1 399
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 059 6 390 1 105 1 356
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 731 4 677 3 000 992
VI. Zysk (strata) netto 10 986 3 656 2 400 776
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 9 681 3 132 2 115 664
VIII. Średnia ważona liczba akcji 40 920 000 40 920 000 40 920 000 40 920 000
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,24 0,08 0,05 0,02
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 605 7 710 1 661 1 636
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 514 -874 -2 515 -185
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 521 -486 -332 -103
XIII. Aktywa trwałe 9 405 6 558 2 029 1 398
XIV. Aktywa obrotowe 143 314 136 013 30 916 29 001
XV. Aktywa razem 152 719 142 571 32 945 30 400
XVI. Kapitał własny 136 257 126 290 29 394 26 928
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3 342 144 721 31
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 13 120 16 137 2 830 3 441
XIX. Pasywa razem 152 719 142 571 32 945 30 400
XX. Liczba akcji 40 920 000 40 920 000 40 920 000 40 920 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,33 3,09 0,72 0,66


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:pozycje sprawozdania
z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września
2023 roku – 4,5773 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 roku –
4,7140 EUR/PLN;pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 30 września 2023 roku – 4,6356 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia
2022 roku – 4,6899 EUR/PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20231110 ALTUS 2023Q3 Raport kwartalny.pdf20231110 ALTUS 2023Q3 Raport kwartalny.pdf 3 q 2023 skonsolidowany raport Altus

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-10 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-11-10 Wioletta Błaszkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki