REKLAMA
RPP

ALTUS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-10 17:31
publikacja
2022-11-10 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20221110_ALTUS_2022Q3_Raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-09-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 31 117 44 223 6 601 9 701
II. Koszty działalności operacyjnej 24 521 32 847 5 202 7 206
III. Zysk (strata) na sprzedaży 6 596 11 376 1 399 2 496
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 390 10 604 1 356 2 326
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 677 10 624 992 2 331
VI. Zysk (strata) netto 3 656 8 166 776 1 791
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 3 132 7 045 664 1 545
VIII. Średnia ważona liczba akcji 40 920 000 40 920 000 40 920 000 40 920 000
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,17 0,02 0,04
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 710 684 1 636 150
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -874 -11 696 -185 -2 566
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -486 -534 -103 -117
XIII. Aktywa trwałe 2 883 2 415 582 525
XIV. Aktywa obrotowe 136 978 134 651 27 654 29 276
XV. Aktywa razem 139 861 137 066 28 236 29 801
XVI. Kapitał własny 121 845 119 519 24 599 25 986
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 73 245 15 53
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 17 943 17 302 3 622 3 762
XIX. Pasywa razem 139 861 137 066 28 236 29 801
XX. Liczba akcji 40 920 000 40 920 000 40 920 000 40 920 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,98 2,92 0,60 0,64


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:


- pozycje sprawozdania z zysków
lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2022 roku
– 4,7140 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 września 2021 roku – 4,5585
EUR/PLN;


- pozycje aktywów i pasywów –
według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień
30 września 2022 roku – 4,9533 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2021
roku – 4,5994 EUR/PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20221110 ALTUS 2022Q3 Raport kwartalny.pdf20221110 ALTUS 2022Q3 Raport kwartalny.pdf 3 Q 2022 skonsolidowany raport Grupy Altus

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2022-11-10 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki