REKLAMA

ALTA: wyniki finansowe

2019-11-20 17:53
publikacja
2019-11-20 17:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALTA_Raport_za_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 561 982 130 231
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 000 -12 387 464 -2 912
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 474 -11 911 574 -2 800
IV. Zysk (strata) netto 2 474 -11 911 574 -2 800
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 183 -1 506 42 -354
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 1 483 -62 349
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -105 -14 -24 -3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -188 -37 -44 -9
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,16 -0,78 0,04 -0,18
X. Dane odpowiednio na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 199 983 193 150 45 725 44 919
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 532 412 1 036 96
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 830 4 591 1 104 1 068
XIV. Kapitał własny 190 621 188 147 43 584 43 755
XV. Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 478 3 538
XVI. Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,53 12,37 2,87 2,88
Do
przeliczenia wybranych danych finansowych ze złotych na euro zastosowano
następujące kursy: -do
przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs euro ogłoszony przez NBP na
dzień 30.09.2019r. 4,3736, na dzień 31.12.2018r. 4,3000zł
-
do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych średnie arytmetyczne średnich kursów
euro ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, odpowiednio
dla III kw. 2019r. 4,3086 zł oraz dla III kw. 2018r. 4,2535
zł.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ALTA Raport za III kw 2019.pdfALTA Raport za III kw 2019.pdf ALTA S.A. raport za III kwartał 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki