REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2023-11-17 07:30
publikacja
2023-11-17 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_kw_2023_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 986 178  782 109  215 450  166 832 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 260  (34 357) 2 241  (7 329)
III. Zysk (strata) brutto 35 414  (77 144) 7 737  (16 456)
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 325  (71 252) 5 533  (15 199)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 145 374  14 904  31 760  3 179 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 921) (27 446) (857) (5 855)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (107 017) (52 259) (23 380) (11 147)
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 34 436  (64 801) 7 523  (13 823)
IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,54  (1,53) 0,12  (0,33)
.
XI. . bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. . 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
XIII. Aktywa razem 2 084 972  1 793 073  449 774  382 326 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 736 372  708 555  158 851  151 081 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 550 978  410 494  118 858  87 527 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 699 285  674 123  150 851  143 739 
XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 049  9 932 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,01  14,47  3,24  3,09 
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y)
XXI. narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
XXII. 2023 okres od 2022 okres od 2023 okres od 2022 okres od
XXIII. 2023-01-01 2022-01-01 2023-01-01 2022-01-01
XXIV. 2023-09-30 2022-09-30 2023-09-30 2022-09-30
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 285 281  278 671  62 325  59 443 
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (62 151) (53 550) (13 578) (11 423)
XXVII. Zysk (strata) brutto (23 976) 8 268  (5 238) 1 764 
XXVIII. Zysk (strata) netto (17 453) 10 725  (3 813) 2 288 
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (20 731) (56 166) (4 529) (11 981)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 101) 45 165  (4 173) 9 634 
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 923  (34 320) 10 907  (7 321)
XXXII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 10 091  (45 321) 2 205  (9 667)
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,37) 0,23  (0,08) 0,05 
.
XXXV. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXVI. 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
XXXVII. Aktywa razem 1 006 721  979 234  217 172  208 796 
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 30 243  39 973  6 524  8 523 
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 196 019  141 349  42 286  30 139 
XL. Kapitał własny 780 459  797 912  168 362  170 134 
XLI. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 049  9 932 
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,75  17,13  3,61  3,65 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_III_kw_2023_pl.pdfRaport_III_kw_2023_pl.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2023-11-16 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2023-11-16 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
2023-11-16 Tomasz Grabowski Członek Zarządu
2023-11-16 Wojciech Bartkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki