REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2020-05-29 07:16
publikacja
2020-05-29 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Ikw_2020_pl-podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 289 589  308 437  65 871  71 766 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 543) 471  (4 445) 110 
III. Zysk (strata) brutto (52 518) (3 678) (11 946) (856)
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (42 728) (5 049) (9 719) (1 175)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 657  54 364  13 342  12 649 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 941  (111 789) 896  (26 011)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 754) 54 662  (5 631) 12 719 
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 37 844  (2 763) 8 608  (643)
IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,92) (0,11) (0,21) (0,03)
.
XI. . bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. . 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31
XIII. Aktywa razem 1 954 417  1 992 445  429 325  467 875 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 661 385  628 277  145 286  147 535 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 386 017  411 993  84 796  96 746 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 888 878  931 243  195 259  218 679 
XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 232  10 938 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,08  19,99  4,19  4,69 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y)
XXI. narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
XXII. 2020 okres od 2019 okres od 2020 okres od 2019 okres od
XXIII. 2020-01-01 do 2019-01-01 do 2020-01-01 do 2019-01-01 do
XXIV. 2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 85 873  95 255  19 533  22 164 
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 952) (23 101) (2 264) (5 375)
XXVII. Zysk (strata) brutto (70 511) (23 455) (16 039) (5 457)
XXVIII. Zysk (strata) netto (69 382) (20 470) (15 782) (4 763)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 008  3 818  457  888 
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 235  (80 008) 1 191  (18 616)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 390  82 344  1 453  19 160 
XXXII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 13 633  6 154  3 101  1 432 
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,49) (0,44) (0,34) (0,10)
.
XXXV. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXVI. 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31
XXXVII. Aktywa razem 1 011 140  1 069 679  222 116  251 187 
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 77 822  86 119  17 095  20 223 
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 181 243  162 104  39 814  38 066 
XL. Kapitał własny 752 075  821 456  165 208  192 898 
XLI. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 232  10 938 
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,15  17,64  3,55  4,14 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Ikw_2020_pl-podpisany.pdfRaport_Ikw_2020_pl-podpisany.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2020-05-28 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2020-05-28 Agnieszka Sadowska Członek Zarządu
2020-05-28 Anna Kryńska-Godlewska  Członek Zarządu
2020-05-28 Grzegorz Kania  Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki