REKLAMA

AGORA: Apelacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od Wyrok Sądu I instancji w zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

2022-07-28 21:08
publikacja
2022-07-28 21:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Apelacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od Wyrok Sądu I instancji w zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz z 15/2022 z dnia 12 maja 2022 r., informuje, iż w dniu 28 lipca 2022 r., na podstawie informacji uzyskanej w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Sąd”), Spółka powzięła informację o złożeniu w dniu 26 lipca 2022 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) apelacji od wyroku Sądu z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. („Decyzja”).
Sąd po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Spółki w dniu 12 maja 2022 r. ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r.
Decyzja została przez Sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet sp. z o.o. przez Agorę.
Prezes UOKIK złożył apelację od powyższego wyroku. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółce nie doręczono formalnie apelacji Prezesa UOKiK. Po formalnym doręczeniu dokumentu, o którym Agora poinformuje odrębnie, Spółka planuje złożyć odpowiedź na apelację Prezesa UOKiK.
Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Appeal of the President of the Office of Competition and Consumer Protection against the Judgment of the Court of the first instance amending in its entirety the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection dated 7 January 2021, prohibiting the concentration - that is taking by Agora S.A. control over Eurozet Sp. z o.o.Regulatory filingManagement Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Agora", "Company"), with reference to the current report 4/2021 of 8 February 2021 and of 15/2022 of 12 May 2022, informs that on 28 July 2022 on the basis of information obtained at the registry of the District Court in Warsaw - Court of Competition and Consumer Protection ("Court"), the Company learned that on 26 July 2022, the President of the Office of Competition and Consumer Protection (“President of UOKiK”) appealed against the judgment of the Court of 12 May 2022 amending in its entirety the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection of 7 January 2021, prohibiting Agora taking control over Eurozet Sp. z o.o. ("Decision").After conducting the proceedings on the appeal of the Company on 12 May 2022, the Court announced a judgment changing in its entirety the decision of the President of UOKiK of 7 January 2021.The Decision was changed by the Court in such a way that it expressed unconditional consent to the takeover of Eurozet Sp.z o.o. by Agora.The President of UOKiK appealed against the above judgment. As at the date of publication of this current report, the Company has not been formally served with the appeal of the President of UOKiK. After the formal delivery of the document, about which Agora will inform separately, the Company plans to respond to the appeal of the President of UOKiK.Legal basis: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki