5,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_Adiuvo_Investments_SA_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. niebadane niebadane niebadane niebadane
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
II. Przychody ze sprzedaży 1 198 2 478 278 583
III. Zysk (strata) ze sprzedaży (7 484) (16 038) (1 737) (3 771)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11 202) (18 881) (2 600) (4 439)
V. Zysk (strata) netto (10 570) (16 249) (2 453) (3 820)
Zysk (strata) netto przypisany:
VI. Akcjonariuszom jednostki dominującej (8 155) (11 913) (1 893) (2 801)
VII. Udziałom niekontrolującym (2 415) (4 336) (561) (1 019)
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
VIII. - podstawowy (0,62) (1,60) (0,14) (0,38)
IX. Całkowite dochody ogółem (11 389) (16 482) (2 643) (3 875)
Całkowity dochód ogółem przypisany:
X. Akcjonariuszom jednostki dominującej (8 974) (12 146) (2 083) (2 856)
XI. Udziałom niekontrolującym (2 415) (4 336) (561) (1 019)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XII. Aktywa trwałe 77 331 68 118 17 681 15 841
XIII. Aktywa obrotowe 5 714 14 635 1 306 3 403
XIV. Aktywa ogółem 83 045 82 752 18 988 19 245
XV. Kapitał własny ogółem 53 681 53 994 12 274 12 557
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 40 354 38 044 9 227 8 847
XVII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 13 327 15 950 3 047 3 709
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 18 162 15 552 4 153 3 617
XIX. Pasywa ogółem 83 045 82 752 18 988 19 245
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 400) (7 885) (557) (1 854)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 773) (5 471) (2 268) (1 286)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 167 11 994 2 592 2 820
XXIII. Przepływy pieniężne netto razem (1 006) (1 362) (233) (320)
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody ze sprzedaży 1 507 3 131 350 739
XXV. Zysk (strata) ze sprzedaży (1 674) (2 002) (389) (472)
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 144 (15 270) 33 (3 602)
XXVII. Zysk (strata) netto (579) (13 699) (134) (3 231)
Zysk (strata) na akcję
XXVIII. - podstawowy (0,04) (1,35) (0,01) (0,32)
XXIX. Całkowite dochody ogółem (579) ( 13 699) (134) (3 231)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXX. Aktywa trwałe 144 418 139 112 33 020 32 352
XXXI. Aktywa obrotowe 2 034 1 711 465 398
XXXII. Kapitał własny 129 280 120 294 29 559 27 975
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 9 516 8 555 2 176 1 990
XXXIV. Pasywa ogółem 146 452 140 823 33 485 32 750
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 830) 550 (657) 130
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 328) (7 463) (1 237) (1 760)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 968 6 862 1 849 1 619
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (190) (51) (44) (12)


Powyższe wybrane dane
finansowe, odpowiednio skonsolidowane i jednostkowe, przeliczone zostały
na walutę Euro w następujący sposób:Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2019 r. (1 EUR =
4,3736 PLN) i na dzień 31 grudnia 2018 r. (1 EUR= 4,3000 PLN).

Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały
po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 r. (1 EUR
= 4,3086 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 r. (1 EUR
= 4,2535 PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_Adiuvo_Investments_SA_3Q_2019.pdfSF_Adiuvo_Investments_SA_3Q_2019.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2019-11-29 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.