6,2000 zł
0,65% 0,0400 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Adiuvo_Investments_2Q_2019_nolink_01.10.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_I_polrocze_2019_Adiuvo_Investments-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
II. niebadane niebadane niebadane niebadane
III. Przychody ze sprzedaży 785 1453 183 343
IV. Zysk _strata_ ze sprzedaży -6333 -11697 -1477 -2759
V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -8653 -12319 -2018 -2906
VI. Zysk _strata_ netto -8200 -9670 -1912 -2281
Zysk _strata_ netto przypisany:
VII. Akcjonariuszom jednostki dominującej -6144 -7219 -1433 -1703
VIII. podstawowy 0,03 -0,71 0,01 -0,17
IX. rozwodniony 0,03 -0,71 0,01 -0,17
X. Całkowite dochody ogółem -8297 -10013 -1935 -2362
Całkowity dochód ogółem przypisany:
XI. Akcjonariuszom jednostki dominującej -6241 -7562 -1455 -1750
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XII. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. niebadane badane niebadane badane
XIV. Aktywa obrotowe 10690 14635 2514 3403
XV. Aktywa ogółem 84583 82752 19893 19245
XVI. Kapitał własny ogółem 56944 53994 13392 12557
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 43036 38044 10121 8847
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 16626 15552 3910 3617
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 11013 13206 2590 3071
XX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
XXI. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2438 -3199 -569 -754
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5055 -7656 -1179 -1806
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10570 7410 2465 1748
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 3077 -3445 718 -813
XXVI. SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
XXVII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 1059 2366 247 558
XXIX. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1286 -1578 -300 -372
XXX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -462 -15550 -108 -3668
XXXI. Zysk _strata_ netto -1044 -13211 -243 -3116
XXXII. podstawowy -0,04 -1,30 -0,01 -0,31
XXXIII. rozwodniony -0,04 -1,30 -0,01 -0,31
XXXIV. Całkowite dochody ogółem -1044 -13211 -243 -3116
XXXV. Aktywa trwałe 142301 139112 33467 32352
XXXVI. Aktywa obrotowe 1663 1711 391 398
XXXVII. Aktywa ogółem 143964 140823 33858 32750
XXXVIII. Kapitał własny 128815 120294 30295 27975
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 8516 8555 2003 1990
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 6633 11974 1560 2785
XLI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
XLII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2422 3102 -565 732
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5802 -9457 -1353 -2231
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8035 6307 1874 1488
XLVI. Przepływy pieniężne netto razem -189 -48 -44 -11
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span>Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
dzień bilansowy tj. 30 czerwca 2019 r. (1 EUR = 4,2520 PLN) i na
dzień 31 grudnia 2018 r. (1 EUR=4,3000 PLN).</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 36/2019 z dnia 2019-10-01 o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Działając
zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _..._,
Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w skutek
błędu pisarskiego w pozycji "Zysk _strata_ ze sprzedaży" w rachunku
zysków i strat jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego Adiuvo Investments S.A. za okres 01.04.2019 - 30.06.2019
wskazano kwotę w tys. zł: 1 671, podczas gdy powinno być: _603_. Wartość
jednostkowych przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności
operacyjnej Spółki za okres 01.04.2019 - 30.06.2019 pozostają przy tym
bez zmian.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">W
związku z dokonaniem ww. korekty zmianie uległy również odpowiednie
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z dochodów całkowitych
jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki
takie jak: zysk _strata_ przed opodatkowaniem, zysk _strata_ netto z
działalności kontynuowanej, zysk _strata_ netto. W załączeniu do
niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje ww. elementy
sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych
przed i po zmianach.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozostałe
dane opublikowane w ramach skonsolidowanego raportu półrocznego za I
półrocze 2019 r. pozostają bez zmian, a w związku z dokonaną korektą
zostanie wydany nowy raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Spółka
niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości rozszerzony
skonsolidowany raport półroczny Adiuvo Investments S.A. za I półrocze
2019 r. skorygowany w zakresie, o którym mowa powyżej</span></font><font face="Times New Roman">.
</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Adiuvo Investments_2Q_2019_nolink_01.10.pdfAdiuvo Investments_2Q_2019_nolink_01.10.pdf Skorygowane Sprawozdanie Finansowe
Raport z przeglądu I polrocze 2019 Adiuvo Investments-sig-sig.pdfRaport z przeglądu I polrocze 2019 Adiuvo Investments-sig-sig.pdf Raport z przeglądu - skorygowany.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2019-10-01 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.