8,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
4Mobility SA (4MB)

Zawarcie umowy lock-up

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-18
Skrócona nazwa emitenta
4Mobility S.A.
Temat
Zawarcie umowy lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2017 r. Spółka oraz Prezes Zarządu Pan Paweł Płaszczak (jako Akcjonariusz) zawarła z Domem Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lock-up, w której obecny akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Błaszczak z zastrzeżeniem akapitu poniżej zobowiązał się oraz spowoduje, że żaden członek jego rodziny bądź jakakolwiek inna osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek podmiot zarządzany bądź kontrolowany przez niego, w okresie 24 miesięcy od przydziału Akcji Oferowanych: (i) nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób akcjami Spółki będącymi w posiadaniu Pana Pawła Błaszczaka albo instrumentami finansowymi uprawniającymi do objęcia lub nabycia tych akcji, (ii) nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki będących w posiadaniu Pana Pawła Błaszczaka, (iii) nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie akcji Spółki będących w posiadaniu Pana Pawła Błaszczaka bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego Navigator S.A., której to zgody Dom Maklerski Navigator S.A. zobowiązuje się nie odmówić bez uzasadnienia, w przypadku gdy, w opinii Domu Maklerskiego Navigator S.A., czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów nabywających Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej.
Nie stanowi naruszenia ww. umowy lock-up: (i) przeniesienie przez Pana Pawła Błaszczaka akcji Spółki będących w jego posiadaniu bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków jego rodziny, podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania jego majątkiem własnym, o ile nabywcy takich akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania ograniczeń określonych w akapicie powyżej, (ii) sprzedaż lub zbycie przez Pana Pawła Błaszczaka akcji Spółki będących w jego posiadaniu bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji w odpowiedzi na ogłoszone publiczne wezwanie lub publiczny skup akcji Spółki.
Dodatkowo, na mocy ww. umowy lock-up Spółka oraz Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Błaszczak zobowiązali się do nie podejmowania w okresie 12 miesięcy od przydziału Akcji Oferowanych emitowanych w ramach Oferty Publicznej następujących czynności bądź działań mających na celu: (i) oferowanie jakichkolwiek nowych akcji Spółki, (ii) ogłaszanie zamiaru oferowania nowych akcji Spółki, (iii) emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki, (iv) dokonywanie jakiejkolwiek transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutek byłby podobny do sprzedaży akcji Spółki lub (v) składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał dotyczących czynności określonych w pkt (i) – (iv) powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego Navigator S.A., której to zgody Dom Maklerski Navigator S.A. zobowiązuje się nie odmówić bez uzasadnienia w przypadku gdy w opinii Domu Maklerskiego Navigator S.A. czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów nabywających Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej. Zobowiązanie określone w niniejszym akapicie, nie dotyczy sytuacji, w której Spółka w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej pozyska mniej niż 5 (pięć) milionów złotych brutto lub czynności mających na celu emisję nowych akcji skierowaną do inwestorów branżowych lub strategicznych lub do osób zarządzających lub współpracowników Spółki wskazanych przez Radę Nadzorczą w ramach realizacji programu motywacyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-18 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.