REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 18:03
publikacja
2021-11-29 18:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_4fun_Media_raport_3Q2021_29_11_2021_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 22 332 35 404 4 899 7 970
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 362 -984 1 615 -221
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 911 -1 378 1 516 -310
IV. Zysk (strata) netto 6 666 -1 231 1 462 -277
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 5 435 -559 1 192 -126
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685 4 165 685 4 165 685 4 165 685
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) 1,30 -0,13 0,29 -0,03
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 431 6 126 2 288 1 379
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 954 -2 769 648 -623
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 754 -3 091 -1 920 -696
XI. Przepływy pieniężne netto razem 4 631 266 1 016 60
XII. Aktywa trwałe 43 919 47 357 9 480 10 262
XIII. Aktywa obrotowe 16 207 15 920 3 498 3 450
XIV. Aktywa razem 60 126 63 277 12 978 13 712
XV. Zobowiązania razem 29 736 39 123 6 418 8 478
XVI. Zobowiązania długoterminowe 13 211 19 273 2 852 4 176
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 525 19 850 3 567 4 301
XVIII. Kapitały własne 30 390 24 154 6 560 5 234
XIX. Kapitał akcyjny 4 239 4 239 915 919
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 7,30 5,80 1,57 1,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_4fun_Media_raport_3Q2021_29_11_2021_do publikacji.pdfGrupa_4fun_Media_raport_3Q2021_29_11_2021_do publikacji.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-11-29 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki