REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2022-04-20 07:58
publikacja
2022-04-20 07:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
OctavaSA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OctavaSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_GK_sprawozdanie_zarzadu_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_GK_sprawozdanie_zarzadu_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_2021_Octava.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_2021_Octava.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Octava_Sprawozdanie_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Octava_KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Octava_wybor_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody i straty z inwestycji -1 228,00 -4 291,00 -268,00 -959,00
II. Pozostałe przychody operacyjne 30,00 4,00 7,00 1,00
III. Koszty operacyjne -1 130,00 -959,00 -247,00 -214,00
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 328,00 -5 246,00 -509,00 -1 173,00
V. Zysk (strata) netto -2 115,00 -4 651,00 -462,00 -1 040,00
VI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): -0,05 -0,11 -0,01 -0,02
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 693,00 -2 778,00 -370,00 -621,00
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -225,00 0,00 -49,00 0,00
X. Przepływy pieniężne netto -1 918,00 -2 778,00 -419,00 -621,00
XI. Aktywa, razem 55 758,00 56 072,00 12 123,00 12 150,00
XII. Zobowiązania, razem 2 274,00 473,00 494,00 102,00
XIII. Kapitał własny, razem 53 484,00 55 599,00 11 628,00 12 048,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,25 1,30 0,27 0,28
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OctavaSA_2021-12-31_pl.xhtmlOctavaSA_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe Octava S.A. za 2021 rok
OctavaSA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesOctavaSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades podpisy
Octava_GK_sprawozdanie_zarzadu_2021.xhtmlOctava_GK_sprawozdanie_zarzadu_2021.xhtml Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 2021 rok
Octava_GK_sprawozdanie_zarzadu_2021.xhtml.xadesOctava_GK_sprawozdanie_zarzadu_2021.xhtml.xades podpisy
SzB_2021_Octava.xhtmlSzB_2021_Octava.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
SzB_2021_Octava.xhtml.XAdESSzB_2021_Octava.xhtml.XAdES podpisy
Oswiadczenie_RN_Octava_Sprawozdanie_2021.xhtmlOswiadczenie_RN_Octava_Sprawozdanie_2021.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania za 2021 rok
Oswiadczenie_RN_Octava_KA.xhtmlOswiadczenie_RN_Octava_KA.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_RN_Octava_wybor_audytora.xhtmlOswiadczenie_RN_Octava_wybor_audytora.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki