REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2020-11-19 17:58
publikacja
2020-11-19 17:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_III_Q_2020_komentarz.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji (11) (3 663) (2) (850)
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 653 1 877 372 436
III. Koszty operacyjne (2 757) (2 589) (621) (601)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 115) (4 375) (251) (1 015)
V. Zysk (strata) netto (810) (2 907) (182) (675)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (797) (2 891) (179) (671)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,07) (0,00) (0,02)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (4 790) (2 580) (1 078) (599)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (333) (1 989) (75) (462)
X. Przepływy pieniężne netto (5 123) (4 569) (1 153) (1 060)
XI. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XII. Aktywa, razem 82 484 77 738 18 221 18 255
XIII. Zobowiązania, razem 19 188 14 537 4 239 3 414
XIV. Kapitał własny, razem 63 296 63 201 13 983 14 841
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 62 252 62 144 13 752 14 593
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,48 1,48 0,33 0,35
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) 1,45 1,45 0,32 0,34
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody i straty z inwestycji (640) (7087) (144) (1 645)
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 3 10 1 2
XX. Koszty operacyjne (670) (673) (151) (156)
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 307) (7 750) (294) (1 799)
XXII. Zysk (strata) netto (945) (7 346) (213) (1 705)
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,17) (0,00) (0,04)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 458) (5 018) (553) (1 165)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXVI. Przepływy pieniężne netto (2 458) (5 018) (553) (1 165)
XXVII. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXVIII. Aktywa, razem 60 030 60 991 13 261 14 322
XXIX. Zobowiązania, razem 721 741 159 174
XXX. Kapitał własny, razem 59 309 60 250 13 102 14 148
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,39 1,41 0,31 0,33
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_3Q2020.pdfOCTAVA_SSF_3Q2020.pdf Raport skonsolidowany Q03_2020
Octava_III Q_2020_komentarz.pdfOctava_III Q_2020_komentarz.pdf Komentarz Zarządu do Raportu skonsolidowanego za 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki