REKLAMA

06MAGNA: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

2019-12-16 23:03
publikacja
2019-12-16 23:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-16
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2019 r. zawiadomienia od RG Ventures Sp. z o.o. o zejściu poniżej progu 20% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Poniżej treść zawiadomienia od RG Ventures Sp. z o.o.:
„Działając w imieniu spółki pod firmą RG VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa (dalej „Zawiadamiający”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust 2 pkt 1) ppkt a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 1382, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Zawiadamiający zbył w transakcjach poza rynkiem regulowanym łącznie 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), stanowiących 3,7% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji poziom jego zaangażowania w Spółce spadł poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 11 grudnia 2019r. Zawiadamiający dokonał zbycia łącznie 515.000 sztuk akcji Spółki. Transakcja ta wygenerowała obowiązek dokonania zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Transakcje zbycia zostały zrealizowane poza rynkiem regulowanym.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Zawiadamiający, jako jednostka powiązana z jednym z dotychczasowych akcjonariuszy Spółki - Mirosławem Janisiewiczem - jest stroną ustnego porozumienia, spełniającego przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 dotyczącego Spółki, z którego wynika, iż na Zawiadamiającym spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie. Wobec powyższego, Zawiadamiający zawiadamia, że przed dokonaniem transakcji o której mowa w pkt 1) niniejszego Zawiadomienia, Zawiadamiający posiadał 3.070.807 akcji Spółki, stanowiących 22,06% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.070.807 głosów, stanowiących 22,06% ogólnej liczby głosów, zaś Pan Mirosław Janisiewicz posiadał 204.050 akcji stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 204.050 głosów, stanowiących 1,47% ogólnej liczby głosów. Łącznie zatem przed dokonaniem transakcji o której mowa pkt 1) powyżej, Zawiadamiającemu i Mirosławowi Janisiewiczowi, przysługiwało 3.274.857 akcji, stanowiących 23,53% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.274.857 głosów, stanowiących 23,53% ogólnej liczby głosów.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po rozliczeniu transakcji opisanej w pkt 1) niniejszego Zawiadomienia, Zawiadamiający posiada 2.555.807 akcji Spółki, stanowiących 18,36% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.555.807 głosów, stanowiących 18,36% ogólnej liczby głosów, ilość akcji posiadanych przez Pana Mirosława Janisiewicza bezpośrednio nie zmieniła się (Pan Mirosław Janisiewicz posiada bezpośrednio 204.050 akcji stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 204.050 głosów, stanowiących 1,47% ogólnej liczby głosów), natomiast łącznie Zawiadamiający i Mirosław Janisiewicz posiadają 2.759.857 akcji Spółki, stanowiących 19,82% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do 2.759.887 głosów, stanowiących 19,82% ogólnej liczby głosów.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.

6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o Ofercie: brak.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-16 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki