Komunikaty spółki - EFEKT

Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego śródrocznego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
Odstąpienie od umowy zawartej ze spółką zależną od Emitenta
Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2022 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – treść procedowanych uchwał, informacja podjętych i niepodjętych uchwałach, zgłoszonych sprzeciwach
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ”LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2022 roku
Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ”LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. ze Spółkami z Grupy Kapitałowej „EFEKT”
Podjęcie decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury łączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi.
Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2022 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.