REKLAMA

Zrzeczenie się warunków zastrzeżonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PFLEIDERER GROUP SA

2019-08-16 19:03
publikacja
2019-08-16 19:03

Zrzeczenie się warunków zastrzeżonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PFLEIDERER GROUP SA - komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZRZECZENIA SIĘ WARUNKÓW ZASTRZEŻONYCH W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PFLEIDERER GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

W związku z ogłoszonym w dniu 11 lipca 2019 r. przez Volantis Bidco B.V. („Wzywający”), na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji („Akcje”) spółki Pfleiderer Group S.A. („Spółka”, „Wezwanie”),

działając na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748) Wzywający niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o nabywaniu Akcji w Wezwaniu pomimo:

a) nieziszczenia się warunku zastrzeżonego w pkt 6 i 30(a) Wezwania, tj. nie złożenia w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji, o której mowa w punkcie 6 Wezwania; oraz

b) nieziszczenia się warunku zastrzeżonego w pkt 29 Wezwania, tj. warunku prawnego w postaci wydania przez Komisję Europejską decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorstw zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką w drodze nabycia akcji przez Wzywającego.

W związku z powyższym Wezwanie doszło do skutku i zakończyło się.

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2019 r.

COMMUNICATION RELATED TO WAIVING THE CONDITIONS STIPULATED IN THE TENDER OFFER TO SUBSCRIBE FOR THE SALE OF SHARES IN PFLEIDERER GROUP S.A. WITH ITS REGISTERED SEAT IN WROCŁAW

In relation to the tender offer for the sale of shares in Pfleiderer Group S.A. (the “Shares”, the “Company”) announced on 11 July 2019 by Volantis Bidco B.V. (the “Bidder”) pursuant to Article 73, section 1 of the Act of July 29, 2005, on Public Offering and the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (consolidated text: Dz. U. of 2019, item 623, as amended) (the “Act on Public Offering”) (the “Tender Offer”),

acting pursuant to § 4, section 3 of the Ordinance of the Minister of Finance of September 14, 2017, on the forms of tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed procedures of the announcement thereof, and the conditions for acquiring shares pursuant to such tender offers (Dz. U. of 2017, item 1748), the Bidder hereby announces that today it decided to acquire the Shares in the Tender Offer despite:

a) non-fulfilment of the condition reserved in point 6 and 30(a) of the Tender Offer, i.e., lack of subscription in the Tender Offer of the minimum number of the subscribed shares referred to in point 6 of the Tender Offer; and

b) non-fulfilment of the condition reserved in point 29 of the Tender Offer, i.e., the European Commission granting an unconditional consent under Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 to a concentration consisting of taking over the control of the Company through the acquisition by the Bidder of the shares.

With reference to the above, the Tender Offer has come to effect and it is closed.

Capitalized terms not defined otherwise in this communication have the meaning given to them in the Tender Offer.

Warsaw, 16 August 2019

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO / SIGNATURES OF PERSONS ACTING ON BEHALF OF THE BIDDER

__________________________________

Rafał Kamiński

Imię i Nazwisko/Name and Surname

Pełnomocnik/Proxy

Stanowisko/Position

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DM PKO BP / SIGNATURES OF PERSONS ACTING ON BEHALF OF DM PKO BP

__________________________________

Piotr Rusiecki

Imię i Nazwisko/Name and Surname

Zastępca Dyrektora/Deputy Director

Stanowisko/Position

__________________________________

Bożena Kłopotowska

Imię i Nazwisko/Name and Surname

Zastępca Dyrektora/Deputy Director

Stanowisko/Position

Źródło:PAP

Do pobrania

33925327_zrzeczenie.docxdocx
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki