REKLAMA

Zasady przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

2017-11-13 08:14
publikacja
2017-11-13 08:14

Wszyscy podatnicy zobligowani do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT będą musieli od 1 stycznia 2018 r. prowadzić rejestry przy użyciu programów komputerowych i przesyłać zawarte w nich dane w formie JPK_VAT. Pliki mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym eGo. Wysyłka raportu w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia UPL-1.

fot. / / YAY Foto

Powszechny obowiązek

Podatnicy prowadzący przy użyciu programów komputerowych ewidencje VAT (o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) są zobligowani do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, informacji w formie JPK o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji (JPK_VAT). Przewiduje to art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Informacje przesyłają już duzi, średni i mali przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2018 r. Zbiega się to w czasie z wprowadzeniem z początkiem przyszłego roku wymogu prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Wszyscy zobligowani do prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupu VAT będą więc musieli przekazywać od 1 stycznia 2018 r. pliki JPK_VAT. Podatnicy mogą już teraz testować wysyłkę - składając fakultatywnie informacje za październik, listopad i grudzień 2017 r. Obowiązek przekazywania JPK_VAT nie dotyczy podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT i korzystających ze zwolnienia podmiotowego (np. ze względu na wartość sprzedaży nieprzekraczającą w poprzednim roku podatkowym 200.000 zł).

Informacje JPK_VAT przekazuje się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli ten termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to za jego ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Termin złożenia JPK_VAT za styczeń 2018 r. upływa 26 lutego 2018 r., za luty 2018 r. - 26 marca 2018 r. itd.

Schemat pliku

JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Przesyła się go w układzie i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie obowiązuje wariant JPK_VAT(2), ale od przyszłego roku trzeba będzie stosować schemat JPK_VAT(3). Nowa struktura to rezultat konsultacji resortu finansów z przedsiębiorcami. Zmiany polegają na ograniczeniu liczby pól obowiązkowo wypełnianych, m.in. w zakresie danych adresowych podmiotu składającego informację. Uporządkowana również została kwestia oznaczenia kolejnych raportów przekazywanych za ten sam okres. Pierwotny plik będzie zawierał w polu "cel złożenia" oznaczenie "0", pierwsza korekta - "1", następna - "2" itd. Wyeliminuje to możliwość przesłania za dany okres więcej niż jednej informacji z takim samym oznaczeniem. Podatnicy zyskają ponadto możliwość podania adresu e-mail w danych nagłówkowych. Ułatwi to kontakt w razie wykrycia nieprawidłowości i pozwoli złożyć korektę bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym.


Dowodem prawidłowego złożenia JPK_VAT jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK (UPO_JPK).


JPK_VAT, zgodny z obowiązującym schematem, można przekazać przy pomocy przystosowanego do tego programu księgowego lub aplikacji komercyjnej. Dla podatników, którzy nie stosują takich rozwiązań, Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację kliencką. Aby z niej skorzystać, należy najpierw pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik JPK_VAT.csv), a następnie przenieść do niej dane z rejestru VAT. Wypełniony plik przesyła się za pośrednictwem aplikacji Klient JPK 2.0.

E-podpis i eGo

JPK_VAT można w aplikacji klienckiej podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym eGo (e-PUAP).

Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw do składania takiego podpisu (certyfikat, czytnik, oprogramowanie) to wydatek kilkuset złotych.

Profil zaufany eGo (e-PUAP) może natomiast uzyskać bezpłatnie każdy, kto ma PESEL. Zakłada się go z wykorzystaniem bankowości elektronicznej albo poprzez punkt potwierdzający. Możliwość założenia profilu zaufanego oferują wybrane banki. Trzeba więc sprawdzić, czy dany bank świadczy taką usługę, np. dzwoniąc na infolinię. Jeżeli tak, w systemie bankowości elektronicznej swojego banku należy wypełnić formularz o założenie profilu zaufanego, a operację potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym.

Uzyskanie profilu zaufanego przez punkt potwierdzający wymaga natomiast zarejestrowania się na stronie internetowej www.pz.gov.pl i złożenia wniosku o utworzenie profilu. W ciągu 14 dni od dnia przesłania wniosku trzeba osobiście udać się do dowolnego punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Punkty potwierdzające to: urzędy miasta/gminy, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe, banki itp. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej www.epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz. W punkcie potwierdzającym wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego jest drukowany, a wnioskodawca go podpisuje. Osoba upoważniona do potwierdzania profilu zaufanego, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Wniosek o założenie profilu zaufanego można również złożyć bezpośrednio w punkcie potwierdzającym. Tam uprawniona osoba założy profil zaufany.

Profil zaufany można stosować do podpisywania JPK_VAT przesyłanych przez osoby fizyczne, jak również przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Osoba, która w imieniu podatnika ma podpisywać JPK_VAT - kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym - musi być zgłoszona poprzez złożenie pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 2017-11-13

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmach. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Wyłudzenia VAT-u

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki