REKLAMA

Zamiar nabycia akcji spółki PCC INTERMODAL SA w drodze przymusowego wykupu

2018-03-05 08:52
publikacja
2018-03-05 08:52

Zamiar nabycia akcji spółki PCC INTERMODAL SA z siedzibą w Gdyni w drodze przymusowego wykupu - komunikat

ZAMIAR NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Gdyni W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT PRZYMUSOWEGO WYKUPU załączonymi do zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy („Informacja”)

1. Treść żądania ze wskazaniem podstawy prawnej.

Niniejsze żądanie jest ogłaszane zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.) („Ustawa”) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948) („Rozporządzenie”).

W związku z zawarciem w dniu 7 lutego 2018 r. przez:

• PCC SE z siedzibą w Duisburgu (adres: Moerser Straße 149, 47198 Duisburg, Niemcy), zarejestrowaną w rejestrze handlowym powadzonym przez Sąd Rejonowy (niem. Amtsgericht) w Duisburgu pod numerem HRB 19088 („Żądający”);

• Hupac Ltd. z siedzibą w Chiasso (adres: 6830 Chiasso, Viale R. Manzoni 6, Szwajcaria), zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem CHE-100.886.072 („Akcjonariusz 1”);

• Pana Dariusza Stefańskiego zamieszkałego w Rumii („Akcjonariusz 2”); oraz

• Pana Adama Adamka zamieszkałego w Sosnowcu („Akcjonariusz 3”); (Żądający, Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2 oraz Akcjonariusz 3 dalej łącznie jako „Akcjonariusze”);

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy („Porozumienie”) Akcjonariusze posiadają łącznie 71.480.392 akcji spółki PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000297665 („Spółka”), stanowiących 92,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 94,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym Żądający, na podstawie art. 82 ust 1 Ustawy, żąda od pozostałych akcjonariuszy, niebędących stroną Porozumienia („Akcjonariusze Mniejszościowi”), posiadających łącznie 6.085.164 akcji Spółki, stanowiących 7,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w Spółce („Wykupywane Akcje”) („Przymusowy Wykup”).

2. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres żądającego sprzedaży

Firma: PCC SE

Siedziba: Duisburg

Adres: Moerser Straße 149, 47198 Duisburg, Niemcy

Żądający jest jedynym podmiotem żądającym sprzedaży w ramach Przymusowego Wykupu.

3. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wykupującego

Jedynym podmiotem wykupującym Wykupywane Akcje jest Żądający.

Dane dotyczące firmy, siedziby oraz adresu Żądającego zostały przedstawione w pkt. 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma: TRIGON Dom Maklerski Spółka Akcyjna,

Siedziba: Kraków,

Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków,

Telefon: 801 00 02 04, +48 12 38 48 058 (z tel. komórkowych),

faks: +48 12 629 2 629

e-mail: bok@trigon.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji;

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie Wykupywane Akcje, tj. 6.085.164 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiące 7,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 5,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wykupywane Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLPCCIM00014.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.565.556,00 PLN i dzieli się na 77.565.556 akcji uprawniających do 110.104.888 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym 32.539.332 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja tej serii uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pozostałe akcje Spółki, tj. 28.269.668 akcji serii B, 6.756.556 akcji serii C oraz 10.000.000 akcji serii C, nie są uprzywilejowane.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadającą jej liczba akcji

Wykupywane Akcje uprawniają ich posiadaczy do wykonywania 5,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 6.085.164 akcjom Spółki i stanowi 7,85% kapitału zakładowego Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Jedynym podmiotem nabywającym Wykupywane Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena Wykupu wynosi 2,66 PLN (słownie: dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) za jedną Wykupywaną Akcję („Cena Wykupu”). Ponieważ wszystkie Wykupywane Akcje uprawniają do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Wykupywanej Akcji.

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu, wskazana w pkt. 8 powyżej, nie jest niższa od ceny minimalnej ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy.

Cena Wykupu:

a/ nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Informacji, która wynosi: 2,66 PLN (słownie: dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy);

b/ nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Informacji, która wynosi: 2,40 PLN (słownie: dwa złote czterdzieści groszy);

c/ nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje Spółki Żądający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub a także podmioty będące z Żądającym stroną Porozumienia zapłaciły w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie niniejszej Informacji, która wynosi 2,25 PLN (słownie: dwa złote dwadzieścia pięć groszy).

Ponadto, w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie niniejszej Informacji Żądający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące z Żądającym stroną Porozumienia nie nabywały akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

Ponieważ Wykupywane Akcje uprawniają do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Wykupywanej Akcji.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży.

Żądający posiada samodzielnie 59.430.101 akcji Spółki (w tym 32.539.332 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja tej serii uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) reprezentujących 76,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Żądający osiągnął liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do Przymusowego Wykupu na skutek zawarcia Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z Akcjonariuszem 1, Akcjonariuszem 2 oraz Akcjonariuszem 3, wskazanych w pkt. 1 powyżej.

Żadna ze stron Porozumienia nie posiada podmiotów zależnych ani dominujących, które posiadałyby akcje Spółki.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11.

W wyniku zawarcia Porozumienia Akcjonariusze posiadają łącznie 71.480.392 akcji Spółki, stanowiących 92,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 94,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym:

• Żądający posiada samodzielnie 59.430.101 akcji Spółki (w tym 32.539.332 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja tej serii uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) reprezentujących 76,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

• Akcjonariusz 1 posiada samodzielnie 10.809.000 akcji Spółki, reprezentujących 13,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9,81% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

• Akcjonariusz 2 posiada samodzielnie 756.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0.69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

• Akcjonariusz 3 posiada samodzielnie 485.291 akcji Spółki, reprezentujących 0,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0,44% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu.

5 marca 2018 r.

14. Dzień wykupu

7 marca 2018 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Wykupywanych Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Wykupywanych Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w § 8 - w przypadku akcji mających formę dokumentu.

Nie dotyczy. Wszystkie Wykupywane Akcje będące Przedmiotem Wykupu są zdematerializowane.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje.

Zapłata Ceny Wykupu za Wykupywane Akcje nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 14 powyżej poprzez uznanie rachunku pieniężnego, służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych każdego Akcjonariusza Mniejszościowego kwotą równą iloczynowi liczby Wykupywanych Akcji zapisanych na tym rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego w dniu wykupu oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW, z udziałem uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu.

Żądający oraz pozostałe strony Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, złożyły w TRIGON Domu Maklerskim S.A. oryginały świadectw depozytowych oraz zaświadczeń opiewających na 71.480.392 akcji Spółki uprawniających do 94,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Żądający ustanowił zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż 100% Ceny Wykupu, na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata za Wykupywane Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z Rozporządzeniem.

Podpis osoby działającej w imieniu Żądającego:

Rafał Kluziak - Pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Ryszard Czerwiński – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Kołodziej – Pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki