REKLAMA

ŻYWIEC: wyniki finansowe

2021-04-21 07:25
publikacja
2021-04-21 07:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SARSQ_Grupa_Zywiec_SA_IFRS_IQ_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 686 884 770 100 150 234 175 170
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 29 902 (20 238) 6 540 (4 603)
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 21 676 (42 776) 4 741 (9 730)
IV. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 17 335 (34 894) 3 791 (7 937)
V. Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy 17 335 (34 894) 3 791 (7 937)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 856 (64 709) 2 812 (14 719)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 544) (79 343) (1 213) (18 048)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 053) 89 573 (12 479) 20 375
IX. Przepływy pieniężne netto (49 741) (54 479) (10 880) (12 392)
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 680 430 2 586 194 575 163 560 413
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 863 789 1 215 761 185 351 263 448
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 628 837 1 208 210 349 513 261 812
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 187 804 162 223 40 299 35 153
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 187 804 162 223 40 299 35 153
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,69 (3,40) 0,36 (0,77)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 686 503 656 856 150 150 149 411
XVIII. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 16 979 (20 506) 3 714 (4 664)
XIX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 9 369 (41 182) 2 049 (9 367)
XX. Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy 7 623 (34 037) 1 667 (7 742)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 262 (71 994) 2 901 (16 376)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 995) (69 122) (1 311) (15 723)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 042) 91 316 (12 476) 20 771
XXIV. Przepływy pieniężne netto (49 775) (49 800) (10 886) (11 328)
XXV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 608 739 2 513 606 559 778 544 684
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 861 863 1 213 683 184 937 262 998
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 553 928 1 122 844 333 439 243 314
XXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 192 948 177 079 41 402 38 372
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,74 (3,31) 0,16 (0,75)


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na
walutę EUR przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.03.2021
roku według kursu 1 EUR = 4,6603 PLN (kurs średni NBP na dzień
31.03.2021 r.);- pozycje rachunku
zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2021
roku do 31.03.2021 roku według kursu 1 EUR = 4,5721 PLN*;-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2020
roku według kursu 1 EUR = 4,6148 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.12.2020
r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2020 roku do
31.03.2020 rokuwedług kursu 1 EUR =
4,3963 PLN*;


*kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów
średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie od stycznia do marca odpowiednio 2021 i 2020 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IQ 2021.pdfSARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IQ 2021.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Simon Amor Prezes Zarządu
2021-04-20 Olga Prasał Członek Zarządu
2021-04-20 Tomasz Klima Członek Zarządu
2021-04-20 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2021-04-20 Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu
2021-04-20 Karolina Tarnawska Członek Zarządu
2021-04-20 Andrzej Borczyk Członek Zarządu
2021-04-20 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki