3,6800 zł
5,14% 0,1800 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_ZUE_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_ZUE_S.A._za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Jednostki_Dominujacej_ZUE_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ZUE_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_finansowego_ZUE_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ZUE_S.A._dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_emitenta_i_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ZUE_S.A._dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 934 899 763 757 217 327 178 996
II. Wynik brutto ze sprzedaży 23 074 -62 035 5 363 -14 538
III. Wynik z działalności operacyjnej 6 301 -79 973 1 465 -18 743
IV. Wynik brutto 5 920 -78 714 1 376 -18 448
V. Wynik netto 3 135 -64 049 729 -15 011
VI. Liczba akcji w (w sztukach) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -52 549 -21 487 -12 216 -5 036
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 508 -17 668 -583 -4 141
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 634 2 384 845 559
X. Przepływy netto razem -51 423 -36 771 -11 954 -8 618
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 27 979 79 404 6 570 18 466
XII. Aktywa razem 523 331 596 618 122 891 138 748
XIII. Zobowiązania długoterminowe 51 499 34 480 12 093 8 019
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 322 541 415 896 75 741 96 719
XV. Zobowiązania razem 374 040 450 376 87 834 104 738
XVI. Kapitał własny 149 291 146 242 35 057 34 010
XVII. Kapitał podstawowy 5 758 5 758 1 352 1 339


Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na początek i koniec
okresu w rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po średnim
kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2019 r. wynoszącym
4,2585 (dane za 2019) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym
na dzień 31.12.2018 r. wynoszącym 4,300 (dane za 2018). Pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone
jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,3018 (dane
za 2019) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro
4,2669 (dane za 2018).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu ZUE SA za 2019 rok.pdfList Prezesa Zarzadu ZUE SA za 2019 rok.pdf List Prezesa Zarządu ZUE S.A.
Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok 2019.pdfSprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok 2019.pdf Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZUE za 2019.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZUE za 2019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZUE za 2019
Ocena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i jednostkowego sprawozdania finansowego.pdfOcena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Ocena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i jednostkowego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
2020-03-16 Anna Mroczek Wiceprezes Zarządu
2020-03-16 Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
2020-03-16 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
2020-03-16 Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Ewa Bosak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.