REKLAMA

ZASTAL SA: wyniki finansowe

2020-11-30 17:27
publikacja
2020-11-30 17:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZASTAL_SA_Q_3_-2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży usług - - - -
II. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 107 969 132 853 24 306 30 834
III. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -190 -1 897 -43 -440
IV. Zysk (Strata) brutto 107 732 130 996 24 253 30 403
V. Zysk (Strata) netto 86 995 106 116 19 585 24 629
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -146 51 -33 12
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 28 4 6
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
IX. Przepływy pieniężne netto razem -129 79 -29 18
X. Aktywa razem 507 022 399 169 112 005 93 735
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 683 74 825 21 137 17 571
XII. Zobowiązania długoterminowe - 41 - 10
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 541 10 396 2 329 2 441
XIV. Kapitał własny 411 339 324 344 90 868 76 167
XV. Kapitał zakładowy 81 988 81 988 18 112 19 253
XVI. Liczba akcji ( w szt.) 2 732 940 2 732 940 2 732 940 2 732 940
XVII. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 31,93 38,83 7,19 9,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ EUR) 150,51 118,68 33,25 27,87


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na
dzień 30 września 2020 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla
EUR, czyli 1EUR= 4,5268PLN oraz odpowiednio według kursu 4,2585PLN za
1EUR obowiązującego na 31 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku i wynoszącego 4,4420
PLN za 1EUR oraz odpowiednio według kursu 4,3086PLN za 1EUR dla
analogicznego okresu 2019 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZASTAL SA Q 3 -2020.pdfZASTAL SA Q 3 -2020.pdf Raport za 3 kwartał 2020 roku Zastal SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu Grzegorz Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki