ZASTAL SA: wyniki finansowe

2019-09-30 20:03
publikacja
2019-09-30 20:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SRODROCZNE_JEDNOSTKOWE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZASTAL_SA_30.06.2019R.pdf.1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_30-09-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Zastal_SA_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Zastal_SA_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzonego_sprawozdania_finansowego..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZASTAL__raport__2019_polroczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze/2018 półrocze / 2019 półrocze/2018
I. Przychody netto ze sprzedaży - 95 - 22
II. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 78 157 52 083 18 227 12 285
III. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 789 52 -417 12
IV. Zysk/Strata brutto 76 361 52 086 17 808 12 286
V. Zysk/Strata netto 61 953 42 780 14 448 10 091
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 445 12 105
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 - 7 -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -541 - -128
IX. Przepływy pieniężne netto razem 80 -96 19 -23
X. Aktywa razem 316 741 238 048 74 492 55 360
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 088 42 348 13 897 9 848
XII. Zobowiązania długoterminowe 41 134 10 31
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 305 10 319 2 424 2 400
XIV. Kapitał własny 257 653 195 700 60 596 45 512
XV. Kapitał zakładowy 81 988 81 988 19 282 19 067
XVI. Liczba akcji ( w szt) 2 732 940 27 329 460 2 732 940 27 329 460
XVII. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 22,67 1,57 5,29 0,37
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 94,28 7,16 22,17 1,67


Dane przedstawione w zestawieniu "Wybrane
dane finansowe" ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z sytuacji finansowej i przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze
złotych na EUR według następujących zasad:-poszczególne
pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 czerwca
2019 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli
1EUR=4,2520 zł. oraz odpowiednio według kursu 4,3000 zł za 1EUR
obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 roku.-poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni
dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,2880 zł za
1EUR oraz odpowiednio według kursu 4,2395 zł za 1EUR dla analogicznego
okresu 2018 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZASTAL SA 30.06.2019R.pdf.1.pdfŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZASTAL SA 30.06.2019R.pdf.1.pdf Półroczne sprawozdanie finansowe Zastal SA za I półrocze 2019 roku
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 30-09-2019.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU 30-09-2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Zastal SA w I półroczu 2019r.
Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego..pdfOświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego..pdf Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Zastal SA za I półrocze 2019r.
ZASTAL raport 2019 półroczny.pdfZASTAL raport 2019 półroczny.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Dariusz Stodolny Prezes Zarządu Dariusz Stodolny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki