REKLAMA

ZAMET S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:32
publikacja
2021-04-30 17:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2020_ZAMET_Pismo_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_ZSA_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_ZAMET_SA_Mgmt_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_o_podmiocie_uprawnionym_do_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_JSF_Zamet_31.12.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 4 940 5 616 1 104 1 306
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 97 277 22 64
III. Zysk (strata) netto 184 -18 873 41 -4 387
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 419 1 273 317 296
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 333 86 74 20
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 837 -9 944 1 528 -2 312
VII. Przepływy pieniężne netto razem 8 589 -8 585 1 920 -1 996
VIII. Aktywa razem 109 823 103 687 23 798 24 348
IX. Zobowiązania i rezerwy 14 794 8 844 3 206 2 077
X. Zobowiązania długoterminowe 1 346 1 994 292 468
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 448 6 850 2 914 1 609
XII. Kapitał własny 95 029 94 843 20 592 22 271
XIII. Kapitał zakładowy 74 144 74 144 16 067 17 411
XIV. Liczba akcji (w szt.) 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,0017 -0,1782 0,0004 -0,0414
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 0,8972 0,8954 0,1944 0,2103


Wybrane dane dotyczące
sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.12.2020
oraz 31.12.2019.Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu
przeliczono na walutę euro w następujący sposób:-
pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za 2020 rok (odpowiednio 2019 rok) przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 2020 r.
wyniósł 1 euro = 4,4742 zł i odpowiednio za 2019 r. wyniósł 1 euro =
4,3018 zł;- pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten
wyniósł na 31 grudnia 2020 1 euro = 4,6148 zł; na 31 grudnia 2019 roku 1
euro = 4,2585 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020 ZAMET Pismo Prezesa.pdf2020 ZAMET Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
SF ZSA_2020_final.pdfSF ZSA_2020_final.pdf Sprawozdanie Finansowe Zamet S.A. za 2020 rok
2020 ZAMET SA Mgmt report.pdf2020 ZAMET SA Mgmt report.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Zamet S.A. za 2020 rok
Informacja o podmiocie uprawnionym do badania.pdfInformacja o podmiocie uprawnionym do badania.pdf Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie RN dot KA.pdfOświadczenie RN dot KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie RN dotyczące biegłego.pdfOświadczenie RN dotyczące biegłego.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
Ocena dokonana przez RN.pdfOcena dokonana przez RN.pdf Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą
BDO SzB JSF Zamet_31.12.2020-sig-sig.pdfBDO SzB JSF Zamet_31.12.2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie z badania JSF Zamet S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Ganczarska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki