REKLAMA

XTPL S.A.: Sprzedaż Delta Printing System do Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach.

2023-02-06 11:57
publikacja
2023-02-06 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-06
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Sprzedaż Delta Printing System do Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 6 lutego 2023 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach [„Yi Xin”, „Dystrybutor”] na dostawę urządzenia Delta Printing System. Yi Xin jest podmiotem, która świadczy na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL S.A. (RB 4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.). Emitent zaakceptował złożone przez Dystrybutora zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2023 r.

Ostatecznym nabywcą urządzenia będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy Beijing Institute of Technology w Pekinie [“Klient Końcowy”], który złożył zamówienie po demonstracji i wykonanych testach technologii XTPL. Klient Końcowy pracuje nad elektroniką elastyczną oraz zintegrowanymi układami scalonymi, gdzie elektroprzewodzące połączenia między poszczególnymi komponentami będą deponowane przy użyciu systemu DPS. Tego typu zastosowanie technologii XTPL już teraz jest doceniane przez wiodące grupy badawcze na świecie, jak na przykład B.E.S.T. z University of Glasgow, która w ostatnim czasie opublikowała dwa artykuły naukowe na temat wykorzystania ultraprecyzyjnej depozycji (UPD) do druku na giętkich podłożach.

Jest to siódma transakcja sprzedaży urządzenia Delta Printing System na rynek chiński, trzecia w bieżącym roku. Wszystkie transakcje zrealizowane zostały we współpracy z Dystrybutorem. Przychody uzyskane z realizacji obecnego zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2023 r.

Z przyczyn wyżej opisanych informacje przekazane w niniejszym raporcie bieżącym w opinii Zarządu Emitenta spełniają kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Delta Printing System sold to Beijing Institute of Technology
in China.


Legal basis:Article 17(1) MAR – inside information.


Content of the Report:The Management Board of XTPL S.A. (the
“Issuer”, “Company”, “XTPL”) reports that on 6 February 2023 the Company
confirmed another order from Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd based in
China (“Yi Xin”, “Distributor”) for delivery of the Delta Printing
System device. Yi Xin is a distributor of the Company’s technological
solutions. (Current Report No. 4/2021 of 15 April 2021). The Issuer
accepted the Distributor’s order, which means that a sales contract was
formed. The Company will deliver and commission the device in the second
half of 2023.


The end buyer of the device will be a leading Chinese R&D center of
Beijing Institute of Technology (“End Client”), which placed its order
following the demonstration and tests of the XTPL technology. The End
Client is working on flexible electronics and integrated circuits, where
electrically conductive connections between individual components will
be deposited using the DPS system. This type of application of XTPL
technology is already appreciated by leading research groups in the
world, such as B.E.S.T. from the University of Glasgow, which has
recently published two scientific papers on the use of ultra-precision
deposition (UPD) for printing on flexible substrates.


This is a seventh transaction to sell the Delta Printing System in the
Chinese market, the third transaction this year. All transactions were
completed in cooperation with the Distributor. The revenue from the most
recent order for the device will have a positive impact on XTPL’s
financial performance in 2023.


Accordingly, for the reasons described above, in the Management Board’s
opinion the information disclosed in this current report meets the
criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-06 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki