REKLAMA

XTPL S.A.: Przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej w prototypie przemysłowego urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników dla Partnera z Tajwanu.

2022-07-22 08:34
publikacja
2022-07-22 08:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-22
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej w prototypie przemysłowego urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników dla Partnera z Tajwanu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [”Emitent”, ”Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej. Zamawiającym partnerem jest globalny producent specjalistycznego sprzętu do produkcji elementów półprzewodnikowych z siedzibą w Tajwanie [“Partner”]. Akceptacja Zamówienia oznacza dostarczenie technologii XTPL do zbudowania prototypu przemysłowego urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników.

Decyzja Partnera o zakupie modułu drukującego i uruchomieniu budowy prototypowego urządzenia przemysłowego zapadła po przeprowadzeniu złożonego procesu w ramach trzech etapów ewaluacji rozwiązań technologicznych XTPL przy współpracy z Partnerem w Tajwanie (producent sprzętu) oraz Klientem w Tajwanie - wiodącym producentem półprzewodników na świecie [“Klient”, “Klient Końcowy”]. Dotychczasowy, złożony proces ewaluacji z Partnerem trwał ok. 18 miesięcy.

Moduł drukujący XTPL stanowić będzie istotny element prototypu urządzenia przemysłowego do zastosowań w obszarze zaawansowanego mikromontażu (advanced packaging) w branży półprzewodnikowej. Moduł drukujący Spółki zostanie zintegrowany do prototypu urządzenia, które ma spełnić wymagania technologiczne stawiane Partnerowi przez Klienta Końcowego.

Przychody ze sprzedaży z tytułu realizacji zamówienia rozpoznane zostaną do końca bieżącego roku.

Zarząd Emitenta uznał fakt rozpoczęcia realizacji zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej za informację poufną ze względu na osiągnięcie kluczowego poziomu ewaluacji technologii o potencjalnym, istotnym znaczeniu dla przyszłego rozwoju Spółki. Zamówienie otwiera kolejny etap ścisłej współpracy Spółki z Partnerem, docelowo nakierowanej na opracowanie i wdrożenie przemysłowe urządzenia na linie produkcyjne u wiodącego globalnego producenta elementów półprzewodnikowych na Tajwanie. Współpraca potwierdza także atrakcyjność rozwiązania technologicznego oferowanego przez Spółkę i dalszy potencjał komercjalizacyjny technologii XTPL w ramach linii biznesowej modułów drukujących do integracji przemysłowej.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja, w opinii Zarządu Emitenta, spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:


Acceptance of an order for the delivery of a printing module for
industrial integration in the prototype of an industrial device for
applications in semiconductor production for a Partner from Taiwan


Legal basis:


Article 17(1) MAR – inside information


Content of the Report:


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”, “Company”, “XTPL”)
hereby reports that on 22 July 2022 it confirmed the acceptance of an
order for the delivery of a printing module for industrial integration.
The order was received from a Taiwan-based global manufacturer of
specialized equipment for the production of semiconductor components
(“Partner”). Acceptance of the order means delivery of the XTPL
technology to build a prototype of an industrial device for applications
in semiconductor production.


The Partner's decision to buy the printing module and start the
construction of a prototype industrial device was taken following a
complex process consisting of three stages of evaluation of XTPL’s
technological solutions in cooperation with the Partner in Taiwan
(equipment manufacturer) and a Client, also Taiwan-based – a leading
global manufacturer of semiconductors (“Client”, “End Client”). The
complex evaluation process with the Partner took about 18 months to
complete.


The XTPL printing module will be an essential element of the industrial
device prototype for advanced packaging applications in the
semiconductor industry. The Company's printing module will be integrated
into the prototype of the device, which is to meet the technological
requirements set for the Partner by the End Client.


Sales revenue connected with the order will be recognized by the end of
2022.


The Issuer's Management Board has decided that the commencement of
execution of the order for the delivery of the printing module for
industrial integration is inside information due to the achievement of a
key level of technology evaluation with a potentially significant
importance for the Company’s future development. The order opens up
another stage of close cooperation between the Company and the Partner,
ultimately geared towards development and industrial implementation of
the device on production lines of the Taiwan-based leading global
manufacturer of semiconductor components. The cooperation also confirms
the attractiveness of the technological solution offered by the Company
and the further commercialization potential of the XTPL technology as
part of its business line of printing modules for industrial integration.


Accordingly, in the opinion of the Issuer’s Management Board, the above
information meets the criteria of inside information within the meaning
of Article 7(1) MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-22 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 500 zł i oszczędzaj na 7% w Banku Millennium

Zyskaj 500 zł i oszczędzaj na 7% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki