X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

2020-05-07 00:05
publikacja
2020-05-07 00:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_QI.2020_(PL).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_QI2020_(ENG).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
II. Przychody z działalności operacyjnej 306 664 40 890 69 755 9 514
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 234 135 (208) 53 257 (48)
IV. Zysk przed opodatkowaniem 222 274 1 071 50 559 249
V. Zysk netto 175 969 763 40 027 178
VI. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 1,50 0,01 0,34 0,00
VII. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 243 030 (7 235) 55 281 (1 683)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (384) (1 019) (87) (237)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (694) (1 359) (158) (316)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 241 952 (9 613) 55 035 (2 237)
XII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej: 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
XIII. Aktywa razem 1 506 293 1 138 900 330 886 267 442
XIV. Zobowiązania razem 816 161 648 156 179 285 152 203
XV. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 289 1 378
XVI. Kapitał własny 690 132 490 744 151 601 115 239
XVII. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 5,88 4,18 1,29 0,98


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący
sposób:* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych –
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,3963;−
za okres porównawczy: 4,2978;* pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:− za
okres bieżący: 4,5523;− za okres porównawczy: 4,2585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport QI.2020 (PL).pdfRaport QI.2020 (PL).pdf Raport za I kwartał 2020 roku
Report QI2020 (ENG).pdfReport QI2020 (ENG).pdf Raport za I kwartał 2020 roku - tłumaczenie na język angielski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 Paweł Szejko Członek Zarządu
2020-05-07 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki