REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 07:16
publikacja
2021-04-28 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
JSF2020WIELTON.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF2020WIELTON.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_WRAZ_Z_UZASADNIENIEM_27042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU_23042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 837 066,00 1 057 725,00 187 087,00 245 880,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 091,00 48 109,00 3 820,00 11 183,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 755,00 40 132,00 3 745,00 9 329,00
IV. Zysk (strata) netto 27 927,00 30 845,00 6 242,00 7 170,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 162,00 29 031,00 18 364,00 6 749,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -54 823,00 -63 106,00 -12 253,00 -14 670,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 578,00 30 476,00 -4 823,00 7 084,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 5 761,00 -3 599,00 1 288,00 -837,00
IX. Aktywa, razem 1 031 680,00 978 799,00 223 559,00 229 846,00
X. Zobowiązania długoterminowe 244 340,00 245 100,00 52 947,00 57 555,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 415 613,00 373 906,00 90 061,00 87 802,00
XII. Kapitał własny 351 113,00 338 661,00 76 084,00 79 526,00
XIII. Kapitał zakładowy 12 075,00 12 075,00 2 617,00 2 836,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 60 375 000,00 60 375 000,00 60 375 000,00 60 375 000,00
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,46 0,51 0,10 0,12
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (zł/EUR) 0,46 0,51 0,10 0,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF2020WIELTON.xhtmlJSF2020WIELTON.xhtml Sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za 2020 r. xhtml
JSF2020WIELTON.xhtml.XAdESJSF2020WIELTON.xhtml.XAdES Sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za 2020 r. xades
Wielton_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtmlWielton_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml Sprawozdanie biegłego BSF xhtml
Wielton_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESWielton_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego BSF xades
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtmlWielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r, xhtml
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESWielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r, xades
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtmlWielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml Raport niefinansowy za 2020 r. xhtml
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml.XAdESWielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml.XAdES Raport niefinansowy za 2020 r. xades
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtmlINFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPR. FIRMY AUDYTORSKIEJ xhtml
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml.XAdESINFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml.XAdES INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPR. FIRMY AUDYTORSKIEJ xades
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_WRAZ_Z_UZASADNIENIEM_27042021.xhtmlOCENA_RADY_NADZORCZEJ_WRAZ_Z_UZASADNIENIEM_27042021.xhtml OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM xhtml
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU_23042021.xhtmlOSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU_23042021.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPR. KA xhtml
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtmlOSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPR. RZETELNOŚCI xhtml
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml.XAdESOSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml.XAdES OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPR. RZETELNOŚCI xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki