PILNE

WASKO S.A.: wyniki finansowe

2020-04-29 17:54
publikacja
2020-04-29 17:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
WASKO_R_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży 265 198 203 680 61 649 47 734
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 418 -2 302 1 259 -539
III. Zysk (strata) brutto 6 108 -2 633 1 420 -617
IV. Zysk (strata) netto 4 416 -2 446 1 027 -573
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 205 -11 962 -280 -2 803
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 318 -7 284 -1 004 -1 707
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 499 15 648 3 138 3 667
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 976 -3 598 1 854 -843
DANE BILANSOWE
IX. Aktywa razem 323 172 271 940 75 889 63 242
X. Zobowiązania długoterminowe 10 602 17 361 2 490 4 037
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 122 912 69 337 28 863 16 125
XII. Kapitał własny 189 658 185 242 44 536 43 080
XIII. Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 21 413 21 206
XIV. Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 -0,03 0,01 -0,01
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,08 2,03 0,49 0,47
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WASKO_R_2019.pdfWASKO_R_2019.pdf - PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A.

- SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019

- SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2019

- SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ 31 GRUDNIA 2019 R.

- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDAŃ WASKO S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. W SPRAWIE DOKONANIA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. I SKOSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Wojciech Wajda Prezes Zarządu
2020-04-29 Andrzej Rymuza Wiceprezes Zarządu
2020-04-29 Michał Mental Członek Zarządu
2020-04-29 Tomasz Macalik Członek Zarządu
2020-04-29 Włodzimierz Sosnowski Członek Zarządu
2020-04-29 Rafał stefanowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Mikołaj Ścierski Sporządzający
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki