REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 17:16
publikacja
2020-09-30 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_JSF_30062020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_SSF_30062020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_SZ_30092020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Raport_z_przegladu_Vistal_Gdynia_S.A._30.06.2020_JSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Raport_z_przegladu_Vistal_Gdynia_S.A._30.06.2020_SSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półroczne/ 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego
I. Przychody 53108 31700 11958 7393
II. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 1293 6194 291 1444
III. Zysk/ (strata) netto -7614 -3849 -1714 -898
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1132 1941 -255 453
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 4297 -950 968 -222
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -1488 -399 -335 -93
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1677 592 378 138
VIII. Aktywa trwałe 62854 169916 14074 39900
IX. Aktywa obrotowe 51286 56931 11484 13369
X. Kapitał własny 1206 -7717 270 -1812
XI. Zobowiązania 112934 234564 25288 55081
XII. Suma bilansowa 114140 226847 25558 53269
Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego
XIII. Przychody 37694 17844 8487 4161
XIV. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 945 5622 213 1311
XV. Zysk/ (strata) netto -1503 -1792 -338 -418
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3190 442 718 103
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 4003 -1051 901 -245
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -2170 -44 -489 -10
XIX. XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5023 -653 1131 -152
XX. XX. Aktywa trwałe 58102 57722 13010 13555
XXI. XXI. Aktywa obrotowe 43087 43397 9648 10191
XXII. XXII. Kapitał własny 11094 12654 2484 2971
XXIII. XXIII. Zobowiązania 90095 88465 20174 20774
XXIV. XXIV. Suma bilansowa 101189 101119 22658 23745


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w
walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski średniego kursu EUR z dnia 30 czerwca 2020 roku 4,4660 PLN/EUR
oraz 31 grudnia 2019 roku 4,2585 PLN/EUR.


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego
skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 30
czerwca 2020 roku i 6 miesięcy zakończonych 28 czerwca 2019 roku
(odpowiednio: 4,4413 PLN/EUR i 4,2880 PLN/EUR).

Dane porównywalne zawarte w pozycjach VIII-XII oraz XX-XXIV dotyczące
sprawozdań z sytuacji finansowej zaprezentowano na koniec 31.12.2019

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_JSF_30062020.pdf1_JSF_30062020.pdf Sprawozdanie_jednostkowe
2_SSF_30062020.pdf2_SSF_30062020.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane
3_SZ_30092020.pdf3_SZ_30092020.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosci
4_Raport z przeglądu Vistal Gdynia S.A. 30.06.2020 JSF MSR.pdf4_Raport z przeglądu Vistal Gdynia S.A. 30.06.2020 JSF MSR.pdf Przeglad_jednostkowy
5_Raport z przeglądu Vistal Gdynia S.A. 30.06.2020 SSF MSR.pdf5_Raport z przeglądu Vistal Gdynia S.A. 30.06.2020 SSF MSR.pdf Przeglad_skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2020-09-30 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2020-09-30 Krzysztof Krygier Wiceprezes Zarządu Krzysztof Krygier
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki