REKLAMA
PIT 2023

Unfold.vc ASI: wyniki finansowe

2023-09-12 22:36
publikacja
2023-09-12 22:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Unfold_-_spr_fin._1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unfold_-_spr._zarzadu_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unfold_2023_PSF_MSSF-PSR_skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. I. Przychody z działalności podstawowej 5583 9619 1210 2072
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 2520 -3291 546 -709
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 2051 -2237 445 -482
IV. IV. Zysk/Strata netto 1189 -2215 258 -477
V. V. Całkowite dochody ogółem 1189 -2215 258 -477
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
-1741 -1274 -377 -274
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-2538 7671 -550 1652
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
26 695 6 150
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem. -4253 7092 -922 1528
X. X. Aktywa razem 83470 90153 18756 19261
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 596 189 134 40
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 320 3502 72 748
XIII. XIII. Kapitał własny 82555 86462 18550 18472
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 3030 2984 681 638
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 30301656 29840000 30301656 29840000
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 -0,07 0,01 -0,02
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
0,04 -0,07 0,01 -0,02
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,72 2,9 0,61 0,62


Zastosowane kursy walutowe: 1) poszczególne pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy:- na dzień
30.06.2022 r. wg kursu 4,6806PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
125/A/NBP/2022- na dzień 30.06.2023 r. wg kursu 4,4503PLN/EUR,
tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/20232)
poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:-
za okres 01.01-30.06.2022 wg kursu 4,6427 PLN/EUR- za okres
01.04-30.06.2022 wg kursu 4,6381 PLN/EUR- za okres 01.01-30.06.2023
wg kursu 4,6130 PLN/EUR- za okres 01.04-30.06.2023 wg kursu 4,5256
PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Unfold - spr fin. 1H 2023.pdfUnfold - spr fin. 1H 2023.pdf
Unfold - spr. zarzadu 1H 2023.pdfUnfold - spr. zarzadu 1H 2023.pdf
Unfold_2023_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdfUnfold_2023_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-12 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki