REKLAMA
PILNE

ULTIMATE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-09-24 00:07
publikacja
2021-09-24 00:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ultimate_Games_H1_2021_23092021_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ULTIMATE_GAMES_PSF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ULTIMATE_GAMES_PSSF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 765 6 551 2 587 1 475
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 977 3 842 875 865
III. EBITDA* 4 039 3 861 888 869
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 5 498 5 465 1 209 1 230
V. Zysk (strata) netto 4 332 4 406 953 992
VI. przypadający na jednostkę dominującą 4 411 4 410 970 993
VII. przypadający na udziały niedające kontroli (80) (3) (18) (1)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 002 509 220 115
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 673 1 443 808 325
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 274) 120 (2 040) 27
XI. Przepływy pieniężne netto – razem (4 600) 2 072 (1 012) 467
XII. Liczba akcji** 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,83 0,84 0,18 0,19
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 8,84 2,06 1,94 0,46
XV. na 30.06.2021 r. na 31.12.2020 r. na 30.06.2021 r. na 31.12.2020 r.
XVI. Aktywa / Pasywa razem 53 088 55 624 11 743 12 053
XVII. Aktywa trwałe 28 963 28 084 6 407 6 086
XVIII. Aktywa obrotowe 24 124 27 540 5 336 5 968
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 42 991 45 985 9 510 9 965
XX. Kapitał mniejszości 3 222 2 605 713 565
XXI. Zobowiązania długoterminowe 5 609 5 498 1 241 1 191
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 266 1 536 280 333Powyższe dane
finansowe za okres 6 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
NBP na dzień 30 czerwca 2021 r. – 4,5208 PLN/EURO oraz na dzień 31
grudnia 2020 r. – 4,6148 PLN/EURO,


-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych –
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. 
– 4,5472 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 30 czerwca 2020 r.  –
4,4413 PLN/EUR.


*EBITDA liczona
jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Ultimate_Games_H1_2021_23092021_final-sig.pdfUltimate_Games_H1_2021_23092021_final-sig.pdf 1
ULTIMATE GAMES_PSF_2021.pdfULTIMATE GAMES_PSF_2021.pdf 2
ULTIMATE GAMES_PSSF_2021.pdfULTIMATE GAMES_PSSF_2021.pdf 3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki