REKLAMA

ULMA Construccion SA: wyniki finansowe

2021-05-14 06:05
publikacja
2021-05-14 06:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ULMA_Raport_kwartalny_032021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - I KWARTAŁ 2021 i I KWARTAŁ 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 839 48 733 8 714 11 085
II. Wynik z działalności operacyjnej 1 018 4 962 223 1 129
III. Wynik przed opodatkowaniem 909 4 856 199 1 105
IV. Wynik netto 709 3 950 155 898
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 657 (1 098) 3 425 (250)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 504) (1 116) (2 515) (254)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 412) (1 305) (309) (297)
VIII. Przepływy pieniężne netto 2 741 (3 519) 599 (801)
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,75 0,03 0,17
X. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,75 0,03 0,17
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 31 MARCA 2021 i 31 GRUDNIA 2020
XI. Aktywa razem 403 799 390 692 86 647 84 661
XII. Zobowiązania 54 062 44 215 11 601 9 581
XIII. Zobowiązania długoterminowe 12 033 13 057 2 582 2 829
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 42 029 31 158 9 019 6 752
XV. Kapitał własny 349 737 346 477 75 046 75 080
XVI. Kapitał podstawowy 10 611 10 511 2 255 2 278
XVII. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 66,55 65,92 14,28 14,28
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - I KWARTAŁ 2021 i I KWARTAŁ 2020
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 724 38 322 7 157 8 717
XXI. Wynik z działalności operacyjnej (2 152) 1 108 (471) 252
XXII. Wynik brutto (2 053) 2 047 (449) 466
XXIII. Wynik netto (1 709) 1 649 (374) 375
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 752 (384) 2 789 (87)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 285) (1 019) (2 468) (232)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 412) (1 305) (309) (297)
XXVII. Przepływy pieniężne netto 55 (2 708) 12 (616)
XXVIII. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,33) 0,31 (0,07) 0,07
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,33) 0,31 (0,07) 0,07
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 31 MARCA 2021 i 31 GRUDNIA 2020
XXX. Aktywa razem 373 205 364 951 80 082 79 083
XXXI. Zobowiązania 45 873 35 910 9 843 7 781
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 12 033 13 057 2 582 2 829
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 840 22 853 7 261 4 952
XXXIV. Kapitał własny 327 332 329 041 70 238 71 301
XXXV. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 255 2 278
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 62,28 62,61 13,36 13,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ULMA Raport_kwartalny_032021.pdfULMA Raport_kwartalny_032021.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2021-05-13 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki