Termin na powiadomienie o szkodzie

Kradzież z włamaniem i rabunek

Obowiązki ubezpieczającego

Intencją niniejszego cyklu jest porównanie różnych zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń, lecz nie ich oficjalna, wiążąca interpretacja. Czasami pozwoliłam sobie na zadanie różnych pytań, na które odpowiedź trzeba uzyskać samemu (oby nie po szkodzie...). Oczywiście możemy zmienić zapisy OWU poprzez wprowadzanie różnych zapisów do polis, dodatkowych klauzul, czy zmian w brzmieniu paragrafów. Jednak jeśli tego nie zrobimy, w kwestiach, których sobie nie zastrzegliśmy, zapisy OWU będą dla nas wiążące.W dzisiejszym artykule kontynuujemy temat obowiązków nakładanych na ubezpieczającego w ogólnych warunkach ubezpieczeń od kradzieży z włamaniem i rabunku. Tym razem zajmiemy się terminami na powiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie.

Termin na powiadomienie o szkodzie

W OWU Ergo Hestii ubezpieczający powinien „niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie”, jak i „niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa”. Podobne zapisy stosuje Generali, gdzie w przypadku zaistnienia szkody ubezpieczający jest zobowiązany do: „niezwłocznego powiadomienia Generali w formie pisemnej o zaistniałej szkodzie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji, zaś w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, niezwłocznego powiadomienia o szkodzie policji”. Warto zwrócić uwagę, że o ile Ergo Hestia wymaga powiadomienia jej o szkodzie w ciągu 3 dni, o tyle Generali mówi o pisemnym powiadomieniu w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli po drodze będzie weekend, to termin w Generali jest dłuższy, jednak powiadomienie musi być w formie pisemnej. Jeśli zatem szkoda zdarzy się daleko od najbliższej jednostki Generali, ubezpieczający musi wysłać pismo listem poleconym (najlepiej priorytetem, ewentualnie kurierem) i wypada mu tylko czekać z nadzieją, że poczta nie spóźni się z dostarczeniem listu...

W OWU PZU przeczytamy: „w przypadku szkody ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić o wypadku szkody PZU SA oraz miejscowe organa policji”. Jak widać, w porównaniu do wcześniejszych przykładów, wymogi PZU są znacznie bardziej restrykcyjne, bowiem PZU wymaga powiadomienia w ciągu 24 godzin. Może się zdarzyć, że ubezpieczony będzie tak zajęty zawiadamianiem policji, zabezpieczaniem mienia przed szkodą, organizowaniem zastępczych lokali, urządzeń etc., które zapewnią mu jako taką ciągłość działania, że w natłoku pracy nie zdąży (nie będzie miał do tego głowy?) powiadomić ubezpieczyciela. A termin jest sztywno określony.

W przypadku powstania szkody, ubezpieczony w Warcie „zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Oddział Warty, w którym zawarł umowę ubezpieczenie (uważa się, że wymóg został spełniony, gdy ubezpieczający dokonał zgłoszenia najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zajścia zdarzenia lub od dnia, w którym ubezpieczający dowiedział się o szkodzie)”. Z tych zapisów wynika wyraźnie, że ubezpieczony spełni wymóg Warty tylko wtedy, jeśli powiadomi w ciągu 2 dni roboczych Oddział Warty, w którym zawarto umowę ubezpieczenia. Zatem, jeśli firma zawarła umowę ubezpieczenia w Oddziale Warty w mieście X, która to umowa obejmuje wiele przedstawicielstw tej firmy na terenie Polski i w jednym z przedstawicielstw nastąpi kradzież z włamaniem, które to zdarzenie pracownicy zgłoszą w ciągu 2 dni roboczych w najbliższym oddziale Warty w mieście Y, to de facto ciążący obowiązek nie zostanie spełniony, gdyż powinien był zostać powiadomiony Oddział w mieście X, a nie w Y... Dalej Warta deklaruje, że zgłoszenie może nastąpić telefonicznie, ale musi zostać potwierdzone przez ubezpieczającego na piśmie w ciągu 2 dni. Co oznacza potwierdzenie na piśmie w ciągu 2 dni? Datę wysłania listu poleconego, czy datę otrzymania tego listu poleconego przez Wartę? W tym drugim przypadku, ubezpieczający nie ma zbyt dużo czasu. Proszę zwrócić uwagę, że powiadomić należy nie oddział najbliższy miejscu zdarzenia, tylko oddział, w którym zawarto ubezpieczenie (tak można by jeszcze podjechać w ciągu dwóch dni do oddziału najbliższego miejscu wystąpienia szkody, a tak robi się problem, bo osoby, które mają blisko do oddziału, w którym zawarto umowę ubezpieczenia, niekoniecznie mogą znać wszystkie szczegóły dotyczące zdarzenia, które miało miejsce na drugim krańcu Polski). W Warcie ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić najbliższą jednostkę Policji w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub od momentu, w którym ubezpieczający dowiedział się o nim. O ile wcześniej cytowani ubezpieczyciele nakładali obowiązek niezwłocznego powiadamiania policji, o tyle Warta operuje liczbą godzin.

Commercial Union w klauzuli rozszerzającej zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu nie wprowadza odrębnych obowiązków, obowiązują te nałożone w OWU od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkody, ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Commercial Union, a jeśli istnieje podejrzenie, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia nastąpiły w rezultacie świadomego działania, którego celem było wyrządzenie szkody lub też w razie istnienia znamion przestępstwa, niezwłocznie powiadomić policję. Z kolei w nowych warunkach firmy Allianz ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Allianz Polska faktu wystąpienia szkody, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu oraz niezwłocznego zawiadomienia policji, jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała wskutek przestępstwa.

AIG podaje: „W razie stwierdzenia, że nastąpiło jakiekolwiek wydarzenie, które mogłoby stanowić podstawę do zgłoszenia roszczenia z tytułu niniejszej Polisy, Ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym ubezpieczyciela, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym Policję, jeśli utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia są lub wydają się być spowodowane na skutek świadomego działania osób trzecich”. Na pierwszy rzut oka, w zapisie tym nie ma niczego szczególnego, czas na powiadomienie nie odbiega od standardu rynkowego, jest nawet dłuższy niż w PZU, bo wynosi 48 godzin (gorzej, jeśli trafi się coś w piątek wieczorem i nie będzie możliwości w weekend powiadomienia ubezpieczyciela). Przyjrzyjmy się jednak, kiedy ubezpieczający ma obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń: nie w razie stwierdzenia powstania szkody, tylko w razie stwierdzenia, że nastąpiło jakiekolwiek wydarzenie, które może stanowić podstawę do zgłoszenia roszczenia. Czyli gorliwy ubezpieczający powinien informować o zdarzeniach, które mogą wyrządzić szkodę i w konsekwencji roszczenie do polisy AIG, a które tej szkody de facto jeszcze nie wyrządziły… (szczególnie dobrze to można zobrazować na przykładzie ryzyk ogniowych, które omawiane OWU też obejmują, np. jest zagrożenie powodziowe, jeszcze nie wiemy, czy powódź dotrze do nas na drugie piętro, ale na wszelki wypadek zgłaszamy; z ryzyk „kradzieżowych”: będzie mecz na pobliskim stadionie, zgłaszamy do AIG itd.).

Gerling w swoim wzorcu umownym deklaruje, że w razie powstania szkody ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić organy dochodzeniowe o każdym wypadku szkody. Ubezpieczający również musi „niezwłocznie - najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji - zawiadomić na piśmie Gerling Polska SA o zdarzeniu, przedstawiając wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności i rozmiaru szkody oraz stosować się do zaleceń Gerling Polska SA”. W tym stwierdzeniu kryje się kilka potencjalnych pułapek. Po pierwsze, ubezpieczający musi zawiadomić Gerlinga najpóźniej w ciągu trzech dni, co już samo w sobie nie jest długim terminem. Po drugie, zawiadomienie musi mieć formę pisemną, co de facto oznacza, że zdajemy się na pocztę, czy da radę dostarczyć list polecony do ubezpieczyciela (a jeśli po drodze jest weekend, to naprawdę możemy być w trudnej sytuacji), na kuriera lub wsiadamy w samochód i jedziemy do najbliższego przedstawicielstwa (a wcale nie musi być blisko). Po trzecie, w ciągu tych trzech dni musimy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności i rozmiaru szkody, przy czym zwracam uwagę na słowa „wszystkie niezbędne”. Zakładając, że ubezpieczający posiada wiedzę, jakie są wymagane wszystkie niezbędne w danych okolicznościach dokumenty (obawiam się, że ubezpieczyciel może nie zdążyć z przesłaniem wykazu wszystkich niezbędnych dokumentów w ciągu trzech dni, a nam czas leci), to może mieć trudności z zebraniem ich w tak krótkim czasie (ponownie: należy mieć tylko nadzieję, że szkoda nie wydarzy się w piątek wieczorem)…

W następnym artykule kolejne terminy.

Autor: Joanna Królikowska-Bocheńczyk

W artykule korzystałam z zapisów następujących OWU:
  1. AIG: OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, z dn. 1 stycznia 2004 r. ( Uchwała Zarządu z dn. 30 grudnia 2003 r.)
  2. Allianz: OWU majątku przedsiębiorstw, z dn. 1 marca 2006 r.
  3. Commercial Union: OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o ryzyko kradzieży, rabunku i wandalizmu, z dn. 1 stycznia 2004 r. (Uchwała Zarządu z dn. 8 grudnia 2003 r.)


4. Ergo Hestia: OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, z dn. 1 stycznia 2004 r.

5. Generali: OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, z dn. 6 grudnia 1999 r. (w życie 7 grudnia 1999 r.) wraz z aneksem nr 1 z dn. 1 stycznia 2004 r. ( Uchwała Zarządu z dn. 17 grudnia 2003 r.)

6. Gerling: Warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. (Wzorzec umowy)

7. PZU: OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą, z dn. 1 stycznia 2004 r. (Uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 1999 r. i 7 października 2003 r.)

8. Warta: OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, z dn. 1 czerwca 1999 r. wraz z Aneksem nr 1 ( Zarządzenie Prezesa Zarządu z dn. 27 listopada 2003 r., w życie z dn. 1 stycznia 2004 r.)

Porównanie terminów na zgłoszenie szkody
PZUErgo HestiaGeneraliCommercial UnionAllianz AIGGerlingWarta
Termin na powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzieNiezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 hNiezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dniNiezwłocznie, pisemnie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczychNiezwłocznieNiezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczychNiezwłocznie, nie później niż 48 hNiezwłocznie, pisemnie nie później niż w ciągu 3 dniNiezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, pisemne potwierdzenie zgłoszenia telefonicznego w ciągu 2 dni
Termin na powiadomienie policji Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 hNiezwłocznieNiezwłocznieNiezwłocznieniezwłocznieNiezwłocznieNiezwłocznieW ciągu 24 h


Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl