REKLAMA

TRAKCJA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-15 19:00
publikacja
2021-04-15 19:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
TRAKCJA_list_prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Trakcja_i_Spolki_Trakcja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_Grupy_Trakcja_i_Spolki_Trakcja_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_spolki_Trakcja_S.A._dotyczaca_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_spolki_Trakcja_S.A._w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Trakcja_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 652 753 834 210 145 893 193 921
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54 557 -141 209 -12 194 -32 826
III. Zysk (strata) brutto -79 086 -275 566 -17 676 -64 058
IV. Zysk netto za okres -70 481 -249 678 -15 753 -58 040
V. Liczba akcji na koniec okresu ( w szt.) 86 450 976 86 450 976 86 450 976 86 450 976
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -45 355 -187 949 -10 137 -43 691
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 802 -4 280 850 -995
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 732 178 292 164 41 446
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -40 821 -13 937 -9 123 -3 240
X. stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2019 stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2019
XI. Aktywa razem 1 134 587 1 228 461 245 858 288 473
XII. Zobowiązania ogółem 854 942 878 536 185 261 206 302
XIII. Zobowiązania długoterminowe 294 482 204 242 63 813 47 961
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 560 460 674 294 121 448 158 341
XV. Kapitał własny 279 645 349 925 60 597 82 171
XVI. Kapitał podstawowy 69 161 69 161 14 987 16 241


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunków przepływów
pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 (dla danych za rok
2020) oraz 4,3018 (dla danych za rok 2019), które są średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po
kursie 4,6148 (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,2585 (na dzień 31
grudnia 2019 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski
na dany dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TRAKCJA_list prezesa.pdfTRAKCJA_list prezesa.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe 2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe spólki Trakcja S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja oraz Spółki Trakcja S.A. w 2020 roku
Raport niefinansowy Grupy Trakcja i Spółki Trakcja S.A. 2020.pdfRaport niefinansowy Grupy Trakcja i Spółki Trakcja S.A. 2020.pdf Raport niefinansowy Grupy KapitałowejTrakcja oraz Spółki Trakcja S.A. za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.pdf Ocena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu
SzB_Trakcja_2020.pdfSzB_Trakcja_2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-04-15 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
2021-04-15 Arkadiusz Arciszewski Wiceprezes Zarządu
2021-04-15 Aldas Rusevičius Wiceprezes Zarządu
2021-04-15 Robert Sobków Członek Zarządu
2021-04-15 Adam Stolarz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Elżbieta Okuła Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki