REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-20 17:16
publikacja
2020-11-20 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_TORPOL_30_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_TORPOL_30_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Torpol_-_Pozostale_informacje_do_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 986 260 1 063 886 222 028 246 922
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 60 255 51 687 13 565 11 996
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 36 527 31 231 8 223 7 249
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 652 31 233 8 251 7 249
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 32 807 27 588 7 386 6 403
VI. Zysk/strate netto za okres 26 302 22 148 5 921 5 140
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 207 181 18 488 46 641 4 291
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 537 -18 757 -1 021 -4 353
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -49 256 45 280 -11 089 10 509
X. Przepływy pieniężne netto, razem 153 388 45 011 34 531 10 447
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€) 1,15 0,96 0,26 0,22
XII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€) 1,15 0,96 0,26 0,22
XIII. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 0,90 0,25 0,20 0,06
XIV. Wg stanu na dzień: 30.09.2020. 31.12.2019. 30.09.2020. 31.12.2019.
XV. Aktywa trwałe 211 019 206 969 46 615 48 601
XVI. Aktywa obrotowe 882 937 1 076 729 195 047 252 842
XVII. Aktywa razem 1 093 956 1 283 698 241 662 301 444
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 865 576 1 060 839 191 211 249 111
XIX. Zobowiązania długoterminowe 108 538 117 059 23 977 27 488
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 757 038 943 780 167 235 221 623
XXI. Kapitał własny 228 380 222 859 50 451 52 333
XXII. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 1 015 1 079
XXIII. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 9,94 9,70 2,20 2,28
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 9,94 9,70 2,20 2,28


Skonsolidowane dane finansowe
zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących
zasad:Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1
stycznia do 30 września 2020 roku (1 EUR = 4,4420 PLN) oraz dla okresu
od 1 stycznia do 30 września 2019 roku (1 EUR = 4,3086 PLN).
Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września
2020 roku (1 EUR = 4,5268 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 roku (1 EUR=
4,2585 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK TORPOL 30 09 2020.pdfGK TORPOL 30 09 2020.pdf GK TORPOL Skrócone Skonsolidowane Spr. Finansowe za 3Q2020
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2020.pdfKwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2020.pdf TORPOL SA Kwartala inf. finansowa 30.09.2020
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2020.pdfGK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2020.pdf GK TORPOL pozostałe informacje do 3Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-11-20 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
2020-11-20 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2020-11-20 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki