REKLAMA

TESGAS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-07 08:49
publikacja
2021-04-07 08:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_TSG_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_TSG_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
tesgas_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
tesgas_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKTESGASSprawozdaniezbadaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKTESGASSprawozdaniezbadaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 102 378,00 127 031,00 22 882,00 29 530,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 7 252,00 4 822,00 1 621,00 1 121,00
III. Zysk brutto 6 988,00 4 470,00 1 562,00 1 039,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 6 646,00 3 625,00 1 485,00 843,00
V. Zysk netto 6 646,00 3 625,00 1 485,00 843,00
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 6 639,00 3 617,00 1 484,00 841,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 568,00 1 533,00 1 244,00 360,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 929,00 -2 171,00 -431,00 -505,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 143,00 140,00 -703,00 33,00
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 495,00 -498,00 111,00 -116,00
XI. Aktywa razem 120 836,00 110 071,00 26 184,00 25 847,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 10 421,00 8 816,00 2 258,00 2 070,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 727,00 27 213,00 6 442,00 6 390,00
XIV. Kapitał własny ogółem 80 688,00 74 042,00 17 485,00 17 387,00
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 79 767,00 73 128,00 17 285,00 17 172,00
XVI. Kapitał podstawowy 11 350,00 11 350,00 2 459,00 2 665,00
XVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000,00 11 350 000,00 11 350 000,00 11 350 000,00
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,58 0,32 0,13 0,07
XIX. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,58 0,32 0,13 0,07
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,03 6,44 1,52 1,51
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,03 6,44 1,52 1,51
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku
oraz 31 grudnia 2019 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,6148
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,2585PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które zostały
ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek
przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,3018
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni
dzień każdego miesiąca objętego danymi
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_TSG_2020.xhtmlList_Prezesa_TSG_2020.xhtml 1.List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa_TSG_2020.xhtml.XAdESList_Prezesa_TSG_2020.xhtml.XAdES 1A.List_Prezesa_Zarzadu_podpis
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml 2.Oswiadczenie_RN_Komited_Audytu
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan.xhtmlOswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan.xhtml 3.Oswiadczeni_RN_ocena_sprawozdan
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtmlOswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml 4.Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml.XAdESOswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml.XAdES 4A.Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis
Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor.xhtmlOswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor.xhtml 5.Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor
Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor.xhtml.XAdESOswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor.xhtml.XAdES 5A.Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor_podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version.xhtml 6.Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version.xhtml.XAdES 6A.Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS_podpis
tesgas_2020-12-31.ziptesgas_2020-12-31.zip 7.Sprawozdanie_finansowe_GKTESGAS
tesgas_2020-12-31.zip.XAdEStesgas_2020-12-31.zip.XAdES 7A.Sprawozdanie_finansowe_GKTESGAS_podpis
GKTESGASSprawozdaniezbadaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtmlGKTESGASSprawozdaniezbadaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtml 8.Sprawozdanie_z_badania_SSF_GKTESGAS
GKTESGASSprawozdaniezbadaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtml.xadesGKTESGASSprawozdaniezbadaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtml.xades 8A.Sprawozdanie_z_badania_SSF_GKTESGAS_podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki