S
PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
G
RUPY
K
APITAŁOWEJ TESGAS
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31
GRUDNIA
2020
R
.
Sprawozdanie zawiera 8 stron
Poznań, dnia 7 kwietnia 2021 r.
1
think
big
, think
business
S
PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TESGAS (dalej „Grupa”), w której jednostką dominującą jest TESGAS S.A.
z siedzibą w Dąbrowie (dalej „Jednostka dominująca”), na które składają się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020
roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 120 836 tys. zł,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 6 646 tys. zł,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału
własnego w wysokości 6 646 tys. zł,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych w wysokości 496 tys. zł,
informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające,
(„skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 2 kwietnia 2021 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z
późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji
naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
2
think
big
, think
business
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz
firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy
naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ujęcie
przychodów
do
stopnia
zaawansowania
realizacji
umów
długoterminowych niezakończonych na dzień bilansowy
Grupa
realizuje
szereg
umów
(kontraktów)
długoterminowych.
Wycena kontraktów wymaga ustalenia
przyszłych przepływów operacyjnych, w celu
ustalenia przychodów i kosztów oraz dokonania
oceny stopnia zaawansowania prac na
realizowanym kontrakcie.
Stopień zaawansowania ustala się, jako
stosunek poniesionych kosztów (zwiększających
postęp realizowanych kontraktów) do kosztów
planowanych.
Kwestia została uznana za kluczowy obszar
ryzyka z uwagi na istotność przychodów z tytułu
sprzedaży usług budowlanych i złożony
charakter procesu, w szczególności dotyczący:
ustalenia budżetowanego kosztu wykonania
oraz jego aktualizacji w trakcie wykonywania
usługi, jak również,
prawidłowego przypisania kosztów
do odpowiedniego projektu oraz
odpowiedniego okresu, co może mieć istotny
wpływ na wartość rozpoznanego przychodu
w okresie.
Nasze
procedury
badania
obejmowały
w szczególności:
zrozumienie środowiska kontroli
wewnętrznej w odniesieniu do wyceny
kontraktów długoterminowych,
ocenę, w jaki sposób budżety wykorzystane
do kalkulacji przychodów analizowane
i aktualizowane, a także ostatecznie
akceptowane przez kierowników projektów
oraz Zarządy spółek Grupy,
uzgodnienie danych rzeczywistych z ksiąg
do ostatniego dnia badanego okresu
z zaktualizowanymi danymi w budżetach na
dzień wyceny,
przeanalizowanie spójności konstrukcji
budżetów poprzez wzajemne porównania
oraz uzgodnienia do rzeczywistych
kontraktów na podwykonawstwo,
analizę retrospektywną budżetów
sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020
roku w stosunku do danych rzeczywistych
zrealizowanych,
w oparciu o próbę dokumentów źródłowych
ocenę poprawności przypisania kosztów
do konkretnego projektu oraz
odpowiedniego okresu,
3
think
big
, think
business
zweryfikowanie
zdarzeń
po
dniu
bilansowym dotyczących realizacji
przychodów z wyceny na 31 grudnia 2020
roku oraz spływu należności z kontraktów,
analizę czy Grupa nie realizuje projektów
o zerowej lub ujemnej marży i czy tworzy
rezerwę na straty na kontraktach.
W wyniku przeprowadzonych procedur nie
stwierdziliśmy konieczności dokonania korekt
sprawozdania finansowego w zakresie ujęcia
i ujawnień dotyczących przychodów.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
za skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Un Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za
kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbęd aby umożliwić
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki
dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo
nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej zobowiązani do zapewnienia,
aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym
wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem
jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania
i zawodowym osądem biegłego rewidenta.
4
think
big
, think
business
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy
i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody
badania, które wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa,
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki
dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa
zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia dące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną
prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia
opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za
kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie
odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania,
w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas
badania.
Składamy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy
stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich
o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące